Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
Este este organul executiv al Uniunii Europene, responsabilă pentru întocmirea propunerilor legislative, implementarea deciziilor și apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea activităților curente ale Uniunii, ales pentru o perioada de 5 ani, care corespunde unei legislaturi a Parlamentului.

Comisia europeană (CE) este condusă de un Preşedinte, propus de Consiliul European (Consiliu) şi aprobat de Parlamentul European.

Membrii Comisiei și cabinetele lor (echipele de lucru), au sediul în Clădirea Berlaymont din Bruxelles.

Componenţa Comisiei

Este formată din 27 de comisari europeni (funcționează ca un cabinet de guvern), fiecăruia fiindu-i repartizat, pe durata mandatului său, un anumit portofoliu.

Fiecare stat membru are dreptul să desemneze, în conformitate cu tratatele în vigoare, un comisar european, iar aceștea au obligația de a reprezenta interesele comune ale UE și nu interesele naționale ale statului din care face parte.

Unul dintre cei 27 este Președintele Comisiei (actualmente Jose Manuel Barroso) este propus de Consiliul European și ales de către Parlamentul European. Consiliul nominalizează ceilalți 26 de membri ai Comisiei în acord cu președintele nominalizat, iar ulterior cei 27 de membri ca un singur corp sunt supuși votului de investitură a Parlamentului European.[5] Prima Comisie Barroso a intrat în funcție la sfârșitul anului 2004 iar cea de-a doua Comisie Barroso a intrat în funcție în 2010.[6]

Comisarii sunt numiţi de Consiliu, de comun acord cu Preşedintele Comisiei si cu aprobarea Parlamentului European.
Parlamentul European supune fiecare membru propus al Comisiei la un interviu şi votează Comisia în întregul său.
Comisia este numită in mod formal de Consiliu după aprobarea plenului Parlamentului European.

CE este responsabilă din punct de vedere politic faţă de Parlamentul European.
Comisia participa la toate sesiunile Parlamentului, unde clarifică şi justifică politicile sale şi răspunde la întrebările scrise sau orale adresate de parlamentari.

Sediul Comisiei este la Bruxelles, dar are birouri şi în Luxemburg, şi reprezentanţe în toate statele membre UE și delegaţii în multe capitale ale lumii.

Comisia se întruneşte o dată pe săptămână, de obicei miercurea, la Bruxelles. În conformitate cu datele publicate de Comisie, 23.043 de persoane au fost angajate de Comisie ca oficiali sau agenți temporari în aprilie 2007. În plus față de aceștia, au fost angajati ca personal externalizat 9019 persoane (de exemplu, agenți contractuali, experți nationali detașați, experti tineri, stagiari, etc). Staff-ul este organizat în direcţii generale (DG) si servicii, în conformitate cu fiecare politică în parte, în subordinea comisarilor respectivi. Coordonarea generală este asigurată de Secretarul General, care este responsabil în faţa Preşedintelui. Direcţiile Generale elaborează propunerile legislative care se supun la vot şi sunt adoptate cu majoritate simpla a membrilor Comisiei.  
Funcţiile  Comisiei Europene

- este gardianul tratatelor, veghind alături de  Curtea Europeana de Justiţie la aplicarea corectă a dreptului comunitar
In cazul in care Comisia constată ca un stat membru nu aplică dreptul UE, neîndeplinind obligaţiile sale legale, Comisia ia masuri corective. Astfel, ea lansează procedura de sancţiune prin care aduce la cunoştinţa guvernului statului respectiv motivele pentru consideră că sunt încălcate dreptul UE, şi stabileşte un termen pentru un răspuns detaliat. In cazul in care aceasta procedura nu este îndeplinită, Comisia poate sa aducă problema respectivă în fata Curţii de Justiţie, care are puterea de a impune sancţiuni. 
- reprezintă motorul UE, având monopolul iniţiativei legislative, prin propunerile legislative pe care le înaintează Consiliului de Miniştri si Parlamentul European
Comisia prezintă propuneri legislative prin care apără interesul Uniunii si al cetăţenilor săi. Înainte de a propune o noua legislaţie, Comisia procedează la o larga consultare cu grupurile de interese si cu cele doua instituţii consultative ale UE-Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor. Pentru elaborarea detaliilor tehnice, Comisia consulta parlamentelor naţionale si ale guvernelor. Detaliile tehnice sunt propuse după consultarea experţilor, prin intermediul diferitelor comisii si grupuri politice.
Propunerile legislative ale Comisiei se bazează pe respectarea principiului subsidiarităţii.

Principiul subsidiarităţii a fost incorporat in mecanismul de luare a deciziilor comunitare de Tratatul de la Maastricht-1992., şi presupune că deciziile sunt luate cât mai aproape de nivelul inferior-cetăţean, exceptând cazurile in care acţiunea la nivele superioare este mai eficientă. In conformitate cu Tratatul UE, o decizie este adoptată la nivel comunitar  atunci când un obiectiv nu poate fi mai bine realizat la nivel naţional sau când mijloacele utilizate de Uniune corespund mai bine mărimii, efectului şi caracterului transfrontalier a problemei respective. Principiul subsidiarităţii impune o limitare strict necesară a activităţii legislative a Comisiei în domeniile in care aceasta împarte competenţele cu statele membre.
- este organul executiv comunitar, stabilind textele de aplicare ale unor dispoziţii, in conformitate cu regulile tratatelor şi gestionând creditele bugetare destinate intervenţiilor Uniunii
Comisia este responsabilă pentru gestionarea şi executarea politicilor comune,  de ex. PAC, politica de concurenţă, fonduri comunitare etc.
- Comisia Europeană are rol de reprezentare a Uniunii pe scena internaţională
Comisia negociază în numele UE, si după obţinerea aprobării Consiliului de Miniştri, acordurile internaţionale referitoare la politicile comerciale externe comune - PAC, ajutor pentru dezvoltare, politicile de transport, etc.

Tratatul privind noua constituție a Europei prevede la art. I-26 alin. 5 și 6 reducerea pe termen lung a numărului membrilor comisiei la 2/3 din numărul statelor membre. Numai prima comisie, numită la intrarea în vigoare a constituției va mai fi alcătuită din câte un cetățean al fiecărui stat membru. După acest prim mandat comisia – inclusiv președintele și ministrul de externe al UE – va fi compusă dintr-un număr de membri egal cu două treimi din numărul statelor membre, cu excepția cazului în care Consiliul European nu va hotărî cu unanimitate de voturi modificarea acestui număr. Reducerea numărului de membri ai comisiei are ca scop creșterea eficienței activității acesteia, resp. a capacității de acțiune a comisiei într-o UE lărgită. Principiul rotației posturilor, conform căruia membrii comisiei micșorate vor fi aleși din rândul statelor membre, este prevăzut și în proiectul de constituție. Conform Tratatului Constituțional președintele comisiei va fi ales de parlament, la propunerea Consiliului de Miniștri, lucru care va contribui la creșterea legitimității democratice a comisiei și va întări în general poziția președintelui față de Consiliul European și Consiliul de Miniștri.

Președintele Comisiei Europene, Manuel Barroso, a anunțat la 27/11/2009 lista comisarilor europeni : Dacian Ciolos a fost desemnat comisar pentru Agricultură și Dezvoltare rurală. "Este cel mai competent candidat pe care l-am avut pentru Agricultură", spune Barroso.

Dacian Cioloș (n. 27 iulie 1969, Zalău) este un inginer agronom și om politic român, care ocupă funcția de comisar pentru domeniul agriculturii în cadrul Comisiei Europene începând din februarie 2010.
Go to top