Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L434/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L434/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
Număr de înregistrare: 351
Data de postare a opiniei: 25.06.2015 00:00:00
De la: Ioan Rotaru, Presedinte Asociatia Forumul Atomic Roman
Textul opiniei:
Forumul Atomic Roman (ROMATOM), membru al Forumului Atomic European, este asociatia reprezentativa a industriei nucleare din Romania, infintata din anul 2001, cuprinzand 35 membri, persoane juridice, companii din industria nucleara nationala, cu experienta in programul nuclear romanesc, avand contributii la realizarea Unitatilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda, precum si organizații de cercetare, cu rezultate recunoscute pe plan mondial in domenul fizicii atomice si energiei nucleare. 
In urma consultarii propunerii legislative inregistrata la Senat cu nr. B232/2015 si a expunerii de motive asociate, cu privire la completarea art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2015 privind protectia mediului, va aducem la cunostinta punctul de vedere al industriei nucleare din Romania (anexat - scr. ROMATOM nr. 8/22.06.2015) din care sintetizam urmatoarele: 
In analiza noastra consideram ca mentinerea referirii la ”deseurile radioactive” din textul propus pentru completarea art. 32 al OUG 195/2005 poate afecta semnificativ o serie de activitati curente de gestionare si depozitare intermediara a deseurilor radioactive care se desfasoara la CNE Cernavoda, la ICN Pitesti-Mioveni si la IIFIN-HH Magurele - Bucuresti, precum si finalizarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. 
De asemenea, interdictia referitoare la  „deseurile radioactive” poate afecta in egala masura si viitoarele instalatii de depozitare finala a deseurilor radioactive, aflate in diferite faze de studii si analize.
In concluzie, Romatom, avand sustinerea Asociatiei Romane „Energia Nucleara” (AREN), asociatie profesionala membra a Societatii Nucleare Europene, infiintata in anul 1990, numarand cca 200 de specialisti de inalta calificare din sectorul nuclear romanesc, apreciaza ca necesara reconsiderarea propunerii legislative, prin eliminarea termenilor “si/sau radioactive” din textul propunerii pentru completarea art. 32 a din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si reconsiderarea acestuia dupa cum urmeaza:
 
 “(31 ) “Este interzisa construirea instalatiilor pentru valorificarea si eliminarea deseurilor periculoase la o distanta mai mica de 20 de Km fata de linia de tarm a Marii Negre, fata de ariile protejate si fata de localitati urbane”
 
Anexa: Scrisoarea ROMATOM nr. 8/22.06.2015

 

L434/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
Număr de înregistrare: 237
Data de postare a opiniei: 22.06.2015 14:12:00
De la: SN Nuclearelectrica SA
Textul opiniei: Având în vedere expunerea de motive ?i textul propunerii legislative pentru completarea art. 32 din Ordonan?a de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protec?ia mediului, înregistrate la Senatul României cu nr. B 232/2015, Societatea Na?ionala Nuclearelectrica S.A. („SNN”) - operatorul Unita?ilor 1 si 2 de la Centrala Nucleara de la Cernavoda (CNE Cernavoda), va supunem aten?iei urmatoarele aspecte:

? Art. 32 din Ordonan?a de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protec?ia mediului, cu modificarile ?i completarile ulterioare, reglementeaza introducerea, valorificarea, recuperarea ?i tranzitul pe teritoriul României a de?eurilor periculoase. Astfel, textul art. 32 din OUG nr. 195/2005 prevede urmatoarele: „(1)Introducerea pe teritoriul României a de?eurilor de orice natura, în scopul eliminarii acestora, este interzisa. (2) Introducerea pe teritoriul României a de?eurilor, în scopul recuperarii, se realizeaza în baza reglementarilor specifice în domeniu, cu aprobarea Guvernului, în conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea României la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005 (3) Valorificarea de?eurilor se realizeaza numai în instala?ii, prin procese sau activita?i autorizate de autorita?ile publice competente. (4) Tranzitul si exportul de de?euri de orice natura se realiza în conformitate cu acordurile si conven?iile la care România este parte ?i cu legisla?ia na?ionala specifica în domeniu”. ? In Expunerea de motive a propunerii legislative se face si urmatoarea afirmatie: „Din pacate, in OUG nr. 195/2005 nu s-a avut in vedere faptul ca nu exista o reglementare mai stricta asupra modalitatii de construire a [...] centralelor nucleare sau centralelor electrice, care utilizeaza elemente radioactive precum si ...[...]” ? In esenta, propunerea legislativa vizeaza completarea art. 32 din OUG nr. 195/2005 cu alin. (31 ) care ar urma sa aiba urmatorul cuprins: „Este interzisa construirea instala?iilor pentru valorificarea si eliminarea de?eurilor periculoase si/sau radioactive la o distanta mai mica de 20 km fata de linia de ?arm a Marii Negre, fata de ariile protejate si fata de localita?i urbane”. ? Conform art. 2 pct. 21 din OUG nr. 195/2005, in categoria de?eurilor periculoase sunt cuprinse de?eurile încadrate generic, conform legisla?iei specifice privind regimul de?eurilor, în aceste tipuri sau categorii de de?euri ?i care au cel pu?in un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. Totodata, legea nr. 211/2011 privind regimul de?eurilor, republicata, define?te de?eurile periculoase ca fiind “de?euri periculoase - orice de?euri care prezinta una sau mai multe din proprieta?ile periculoase prevazute în anexa nr. 4 la lege”, de?eurile radioactive fiind excluse in mod expres din domeniul de aplicare a legii nr. 211/2011. ? Conform art. 6 lit. i) din OUG nr. 11/2003, in categoria de?eurilor radioactive sunt cuprinse materialele radioactive sub forma gazoasa, lichida sau solida, pentru care de?inatorul acestora nu poate demonstra Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activita?ilor Nucleare, denumita în continuare CNCAN, ca se prevede sau se considera o alta utilizare ?i care con?in radionuclizi în concentra?ii sau cu contaminari de suprafa?a superioare unor valori stabilite de CNCAN în conformitate cu reglementarile specifice aplicabile emise de aceasta.
Consideram ca textul de completare a art. 32 din OUG nr. 195/2005 prezentat in propunerea legislativa va afecta in mod semnificativ activitatea intregului sector nuclearoenergetic din Romania, si, in acest context, a SNN – Sucursala CNE Cernavoda, proprietarul si operatorul atat al Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda, cat si al Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (situat tot pe amplasamentul CNE Cernavoda), având urmatoarele implica?ii:
A. Implica?ii de ordin economic
1. Func?ionarea Unita?ilor 1 si 2 CNE Cernavoda
SNN este singurul producator de energie electrica si termica prin procedee nucleare din Romania, asigurând aproximativ 20% din cererea de electricitate a tarii, prin intermediul Unita?ilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda.
Exploatarea Unita?ilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda se desfa?oara in condi?iile autoriza?iilor de func?ionare si între?inere emise de CNCAN si valabile pana in anul 2023. O condi?ie esen?iala a men?inerii autoriza?iilor de func?ionare o reprezinta gestionarea si depozitarea intermediara a combustibilului ars provenit de la cele doua unita?i ale CNE Cernavoda aflate in exploatare. Precizam ca Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) este situat pe amplasamentul centralei si este un obiectiv ce se dezvolta etapizat, prin construirea succesiva a modulelor de depozitare. De asemenea, activita?ile de depozitare a de?eurilor radioactive necesita extinderi de capacitate pe durata de exploatare a centralei. Valoarea estimata a proiectului de investi?ii DICA este de aproximativ 675 milioane RON, din care a fost deja realizat un volum valoric de aproximativ 221 milioane RON.
Prin introducerea si aprobarea acestui text de lege continuarea construirii modulelor DICA pe amplasamentul centralei va fi, practic dar si juridic, interzisa. Prin urmare, dezvoltarea DICA nu se va mai putea face pe actualul amplasament, punându-se problema identificarii unui nou amplasament si ini?ierii unui proces de autorizare extrem de complex si îndelungat, in primul rând datorita faptului ca aceasta modificare ar restrânge drastic zonele poten?iale de identificare a unui amplasament potrivit. De asemenea, vor aparea probleme suplimentare legate de transportul de?eurilor din categoria celor înalt radioactive, pe drumurile publice, plecând de la ipoteza evidenta ca viitorul amplasament nu se va mai putea afla in imediata vecinatatea a centralei nucleare. In plus, daca tinem cont de faptul ca actuala amplasare a DICA, in incinta ariei protejate (din punctul de vedere al protectiei fizice) a CNE Cernavoda, asigura o protectie fizica optima si eficienta a acestui amplasament, o eventuala relocarea/extindere a acestuia, in conditiile propunerii legislative de modificare a OUG nr. 195/2005 anterior referite, va genera o problema majora si cu privire la asigurarea unei protectii fizice eficiente si efective a viitorului amplasament al DICA si va implica costuri financiare semnificative pentru SNN.
In condi?iile anterior men?ionate, considerând perioadele procedurale îndelungate pentru identificarea si autorizarea unui nou amplasament pentru depozitarea intermediara a de?eurilor radioactive, SNN nu va mai putea respecta obliga?iile impuse prin autoriza?iile CNCAN, consecin?a imediata fiind aceea a opririi celor doua unita?i nuclearoelectrice cu impact major asupra situatiei economico-financiare a companiei si asupra acoperirii cererii interne de energie electrica. Astfel, compania nu va mai produce energie si, prin urmare, nu va mai incasa venituri, desi va avea in continuare obligatia legala de a asigura functionarea reactorului in stare oprita, deci nu se poate pune problema trimiterii in somaj tehnic a personalului de operare si mentenanta.
Acest lucru va avea un impact negativ major din punct de vedere economic si social atât la nivel na?ional cat si la nivel local, cat si asupra industriei orizontale (pierderea a mii de locuri de munca, sistarea contribu?iilor SNN la bugetul de stat si bugetele locale etc). Din aceasta perspectiva, consideram obligatoriu ca CNCAN, ANRE si CSAT sa fie consultate cu privire la aceasta propunere legislativa. 2. Proiectul Unita?ile 3 si 4 CNE Cernavoda
O alta consecin?a cu impact major, legata de activitatea de depozitarea a combustibilului ars, va fi in strânsa legatura cu proiectul de finalizare a Unita?ilor 3 si 4, si in particular cu prevederile acordului de mediu emis prin HG 737/2013, prin care se specifica ca Depozitul Intermediar de Combustibil Ars de pe amplasamentul CNE Cernavoda (DICA), ce deserve?te in prezent Unita?ile 1 si 2 ale centralei, se va extinde, in func?ie de necesita?i, astfel încât sa asigure depozitarea combustibilului ars pentru tot ciclul de func?ionare al Unita?ilor 1-4 de la CNE Cernavoda.
Intrarea in vigoare a articolului 32 in forma propusa va conduce, a?a cum am mai men?ionat, la oprirea construirii de noi module de depozitare pe actualul amplasament.
Consecin?ele anticipate ale adoptarii acestor propuneri de modificari legislative vizeaza întârzieri de cca. 5-6 ani in continuarea Proiectului Unita?ile 3 si 4 CNE Cernavoda (ob?inerea unui nou acord de mediu, pre-condi?ie pentru ob?inerea autoriza?iei de construire) precum ?i majorari corespunzatoare ale costurilor Proiectului, fiind periclitate oportunitatea si fezabilitatea acestui Proiect.
B. Implica?ii de ordin Juridic
Ini?iatorul propunerii legislative mai sus amintite men?ioneaza în Expunerea de Motive ca “in Ordonan?a de Urgenta nr. 195/2005 nu s-a avut in vedere faptul ca nu exista o reglementare mai stricta asupra modalita?ii de construire a centrelor de gestionare sau depozitare a de?eurilor industriale, rafinariilor, instala?iilor pentru producerea îngra?amintelor chimice, combinatelor siderurgice, centralelor nucleare sau centralelor electrice, care utilizeaza elemente radioactive….”. O atare sustinere nu corespunde defel realitatii, intrucat precizam ca activita?ile privind construirea, autorizarea, exploatarea, între?inerea si dezafectarea depozitelor de de?euri radioactive sunt clar si strict reglementate prin Legea nr. 111/1996 privind desfa?urarea în siguran?a, reglementarea, autorizarea si controlul a activita?ilor nucleare, astfel încât sa se îndeplineasca cerin?ele de securitate nucleara ?i de protec?ie a personalului expus profesional, a mediului, a popula?iei si a proprieta?ii, cu riscuri minime, in conformitate cu reglementarile si cu respectarea obliga?iilor ce decurg din acordurile si conven?iile la care Romania este parte. De asemenea, chiar in mod particular si specific pentru problematica deseurilor radioactive, exista un act normativ special, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 11 din 30 ianuarie 2003 privind gospodarirea în siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat, aprobata prin Legea 378/2013. Nu in ultimul rand, exista o serie de acte normative care completeaza legisla?ia primara aplicabila acestui domeniu (de ex.: Hotarârea de Guvern 1080/2007). La acestea se adauga o serie de acte normative de aplicare a legisla?iei primare (i.e.: legisla?ia secundara) emise in principal de catre Comisia Na?ionala pentru Controlul Activita?ilor Nucleare (“CNCAN”) si Agen?ia Nucleara si pentru De?euri Radioactive (ANDR) care reglementeaza strict securitatea radiologica, securitatea nucleara, protec?ia fizica, radioactivitatea activita?ilor miniere de uraniu si thorium, regimul de?eurilor radioactive etc.. Din aceasta perspectiva, consideram esentiala consultarea CNCAN, ANDR si Ministerului Mediului.
Domeniul nuclear este un domeniu specific, activita?ile nucleare beneficiind de o reglementare speciala si detaliata, atât la nivel na?ional cât si interna?ional. Regimul activita?ilor nucleare este tratat în mod distinct în capitolul VII din OUG nr. 195/2005, acestea desfa?urând-se în conformitate cu dispozi?iile OUG nr. 195/2005 ?i a reglementarilor na?ionale ?i interna?ionale specifice la care România este parte, inclusiv reglementarile mai sus men?ionate.
Orice proiect de act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente ?i posibile care sa conduca la o cât mai mare stabilitate ?i eficien?a legislativa, evitându-se paralelismele, reglementarile contradictorii sau supra-reglementarile, cu impact negativ major asupra implementarii cerin?elor legale si respectiv al rolului si atribu?iilor organismelor na?ionale de reglementare specifice domeniului nuclear.
Totodata, consideram ca proiectul de lege nu a beneficiat de o evaluarea preliminara a impactului economic, social, legislativ ?i bugetar pe care l-ar putea produce, solu?iile propuse in aceasta nefiind temeinic fundamentate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Pentru toate aspectele men?ionate anterior, SNN formuleaza urmatoarele amendamente la propunerea de modificare legislativa:
? Eliminarea din Expunerea de motive pentru completarea art. 32 din OUG nr. 195/2005 privind protec?ia mediului, paragraful 3, a expresiei “…centrale nucleare sau centrale electrice, care utilizeaza elemente radioactive……”. ? Reformularea textului propunerii de act normativ pentru modificarea art. 32 din Ordonan?a de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protec?ia mediului, dupa cum urmeaza: ? (3¹) “Este interzisa construirea instala?iilor pentru valorificarea si eliminarea de?eurilor periculoase introduse în România la o distanta mai mica de 20 de km fa?a de linia de ?arm a Marii Negre, fa?a de ariile protejate ?i fa?a de localita?i urbane”.

L434/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
Număr de înregistrare: 220
Data de postare a opiniei: 02.06.2015 16:39:00
De la: Madalina Tronea
Textul opiniei: Propun respingerea initiativei legislative deoarece se bazeaza pe o expunere de motive care contine informatii false/eronate. Propunerea de modificare a legislatiei face referire si la deseurile radioactive, in baza ipotezei gresite (mentionata in expunerea de motive), conform careia acestea nu ar fi deja strict reglementate. Citez din expunere: „Din pacate, in Ordonata de Urgenta nr. 195/2005 nu s-a avut in vedere faptul ca nu exista o reglementare mai stricta asupra modalitatii de construire a centrelor de gestionare sau depozitare a deseurilor industriale, rafinariilor, instalatiilor pentru producerea ingrasamintelor chimice, combinatelor siderurgice, centralelor nucleare sau centralelor electrice, care utilizeaza elemente radioactive....” Aceasta informatie este falsa in ce priveste reglementarea materialelor radioactive si a instalatiilor si activitatilor aferente. Acestea sunt deja foarte strict reglementate in baza Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare si in baza normelor emise de singura autoritate competenta in domeniul nuclear, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN). In vederea adoptarii unei decizii privind aceasta initiativa legislativa, Senatul trebuie sa consulte CNCAN, pentru a primi o confirmare oficiala a faptului ca reglementarea, autorizarea si controlul domeniului nuclear, inclusiv in ce priveste deseurile radioactive, sunt deja foarte stricte si ca se asigura o protectie adecvata a populatiei si a mediului. Ca o observatie generala, consider ca atunci cand se intentioneaza initierea unei propuneri de modificare a legislatiei, primul pas trebuie sa fie, evident, analiza legislatiei deja existente in domeniul respectiv. In cazul initiativei supuse dezbaterii, este clar ca acest prim pas a fost omis. Mai mult, motivele pentru orice initiativa legislativa, precum si masurile / solutiile propuse in aceasta trebuie sa fie temeinic fundamentate, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. Expunerea de motive pentru initiativa legislativa supusa dezbaterii nu explica in nici un fel bazele tehnice pentru asertiunile formulate cu privire la riscurile existente (asa cum sunt percepute de initiatori), la necesitatea de diminuare a acestora sau la utilitatea, necesitatea si impactul masurilor propuse. In concluzie, se impune respingerea acestei initiative legislative.Go to top