Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L209/2018 Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L209/2018
Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Număr de înregistrare: 24
Data de postare a opiniei: 19.02.2018 9:07:00
De la: APCPR
Textul opiniei: Asocia?ia Producatorilor de Carne de Porc din România – APCPR, înfiin?ata în anul 1991, este organiza?ia de nivel na?ional a societa?ilor comerciale de cre?tere a porcilor care reune?te 114 membri ?i are o cota de pia?a de 76% pentru livrarile de porci vii. Uniunea Crescatorilor de Pasari din România (UCPR) este o asocia?ie cu caracter profesional, fara scop lucrativ, nonguvernamentala, autonoma, cu personalitate juridica, construita pe criteriul specificului activita?ii de ramura avicola, înfiin?ata în 1993. În prezent UCPR reune?te peste 250 de societa?i comerciale de cre?tere a pasarilor ?i are o cota de pia?a de 90% din consumul intern de produse avicole. APCPR ?i UCPR au luat act de ini?iativa legislativa reprezentata de Proiectul de modificare ?i completare a OUG 195 / 2005 privind protec?ia mediului cu aspecte legate de disconfortul olfactiv, aflata în dezbaterea Senatului si ?in sa salute preocuparea pentru îmbunata?irea condi?iilor de mediu ?i confortul popula?iei ?i sa va asigure de întregul nostru sprijin în elaborarea unui cadru legislativ care sa adreseze într-un mod eficient ?i obiectiv – fa?a de toate par?ile implicate – aspectele legate de mirosuri care fac obiectul sesizarilor transmise de numero?i ceta?eni. În privin?a modalita?ii prin care se propune în acest moment completarea legisla?iei curente, prin modificarea ?i completarea OUG 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare, ne exprimam convingerea ferma ca aceasta forma nu adreseaza toate aspectele relevante, nu are fundamentarea necesara ?i poate avea un impact negativ semnificativ asupra operatorilor economici din zootehnie în cazul adoptarii acesteia în forma propusa. Din punctul nostru de vedere, obiectivul propus se poate atinge doar prin realizarea unei legi separate pe tema mirosurilor ?i a disconfortului olfactiv, care sa aiba ca fundament studii relevante ?i legisla?ia specifica, aplicabila pe fiecare dintre ramurile industriale, ?i a carei forma sa cuprinda aportul tuturor par?ilor implicate, inclusiv a operatorilor economici poten?ial afecta?i. Respingem categoric acest proiect legislativ în forma sa actuala ?i consideram ca importan?a ?i posibilele consecin?e însemnate în desfa?urarea activita?ii economice din multe domenii ale agriculturii ?i industriei, precum ?i impactul asupra calita?ii vie?ii ceta?enilor impun o analiza detaliata a tuturor acestor aspecte de mediu, din motivele enumerate în cele ce urmeaza: 1. Mirosurile generate atât de activitatea antropica cât ?i de cea naturala fac parte din via?a cotidiana a tuturor ceta?enilor. Consideram ca este necesar sa se fundamenteze o selec?ie de mirosuri, preluate dintr-o lista a mirosurilor recunoscute prin intermediul unor studii de specialitate ca fiind daunatoare omului ?i sa fie identificate substan?ele cu poten?ial daunator din componen?a acestora; de asemenea se impune evaluarea frecven?ei de apari?ie ?i a duratei de persisten?a a acestor mirosuri ?i a pragurilor începând de la care substan?ele componente precum ?i mirosul în ansamblu pot produce efecte de natura a afecta calitatea vie?ii. 2. Introducerea în legisla?ia de mediu a unor prevederi privind disconfortul olfactiv în lipsa unor studii / lucrari de specialitate care sa defineasca ?i sa clasifice dimensional ?i numeric acest efect, va genera diverse interpretari pur subiective, care vor conduce la afectarea semnificativa a func?ionarii fermelor zootehnice precum ?i a operatorilor din alte sectoare. Termenul de disconfort olfactiv, definit în dic?ionar ca: 1. Lipsa de confort/ stare neplacuta de nesiguran?a, de insatisfac?ie; 2. (biol.) tulburare a starii normale a unui organism, cauzata de diver?i factori de mediu, este insuficient explicitat ?i va genera cu siguran?a confuzie ?i multiple standarde, locale, în încercarile de a aplica noile prevederi legale. 3. Nu exista standarde, na?ionale sau europene, pentru definirea ?i determinarea disconfortului olfactiv iar daca acesta se cuantifica prin miros, nu va putea fi monitorizat de fermieri prin sisteme proprii sau prin ter?i, având în vedere ca la acest moment nu exista nici un laborator acreditat care sa poata analiza ?i elibera un rezultat relevant; mai mult decât atât, nici reprezentan?ii organelor nominalizate prin aceasta propunere de modificare legislativa nu dispun la acest moment de metode, echipamente, acreditari ?i pregatire de specialitate. În ciuda acestor aspecte men?ionate, forma actuala a ini?iativei legislative prevede ca nivelul disconfortului olfactiv se determina conform standardelor în vigoare, de?i acestea lipsesc cu desavâr?ire. 4. În condi?iile în care exista deja autorita?i cu atribu?ii clare în privin?a sanata?ii popula?iei, a reglementarii din punctul de vedere al protec?iei mediului ?i a controlului conformarii operatorilor economici, propunerea în forma actuala atribuie administra?iei locale responsabilita?i de mediu si de sanatate publica fara a corela aceste modificari cu cadrul legislativ existent ?i care ar urma sa ramâna în vigoare; pe lânga aspectele men?ionate la punctul precedent legate de lipsa de standarde, lipsa de studii ale impactului disconfortului olfactiv asupra sanata?ii oamenilor ?i lipsa de baza materiala ?i umana calificata pentru aplicarea prevederilor propuse într-un domeniu aproape neinvestigat în România, consideram ca aceasta dublare a atribu?iilor legate de protec?ia mediului ?i sanatatea popula?iei este de natura a crea confuzie ?i birocra?ie excesiva în desfa?urarea activita?ii agen?ilor economici, fara a aduce un plus calita?ii vie?ii ceta?enilor. 5. Absen?a acestor date tehnice genereaza un act normativ confuz, imposibil de aplicat, monitorizat ?i controlat iar elaborarea unui sistem de apreciere a disconfortului olfactiv presupune existen?a unor indicatori relevan?i, disponibili ?i masurabili, indicatori care nu exista în actele normative existente sau în studii de specialitate. 6. Forma actuala a ini?iativei legislative ar trebui armonizata cu prevederile specifice fiecarei activita?i reglementate; mai specific, în cazul fermelor de cre?tere pasari ?i porci, acestea trebuie armonizate cu normele europene ?i na?ionale legate de asigurarea condi?iilor de bunastare a animalelor. 7. Masurile de conformare ?i sanc?iunile trebuie sa respecte principiul propor?ionalita?ii în ceea ce prive?te corelarea acestora cu gravitatea încalcarilor ?i, de asemenea, trebuie sa respecte specificul activita?ii operatorului economic; mai specific, o ferma de cre?tere pasari sau porci nu î?i poate opri temporar activitatea. 8. Din ?tiin?a noastra, la nivelul UE nu exista o legisla?ie specifica pentru reglementarea mirosurilor sau a disconfortului olfactiv. În plus, pentru sectoarele de cre?tere a pasarilor ?i porcilor exista prevederi specifice în BAT–urile adoptate în 2017 de catre CE ?i transpuse în legisla?ia na?ionala pe care fermierii sunt obliga?i sa le respecte.
Având în vedere cele expuse anterior, reprezentan?ii APCPR ?i UCPR va solicita o întâlnire cu membrii Comisiei de Mediu în cadrul careia sa gasim împreuna solu?iile cele mai bune pentru realizarea unei legi care sa poata fi aplicata în practica, care sa fie fundamentata prin studii relevante ?i care sa ?ina cont de specificul ramurilor industriale asupra carora are impact.
Va mul?umim pentru sprijin. Cu deosebita stima,
Consiliul Director APCPR IOAN LADO?I Pre?edinte
Comitet Director UCPR ILIE VAN Pre?edinteGo to top