Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L21/2019 Propunere legislativă "Legea manualului şcolar"
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L21/2019
Propunere legislativă "Legea manualului şcolar"
Număr de înregistrare: 368
Data de postare a opiniei: 19.11.2018 00:00:00
De la: Ovidiu VOICU
Textul opiniei: Amendamentele sunt propuse de Centrul pentru Inovare Publică, organizație non-guvernamentală care menține secretariatul Coaliției RED România (RED – Resurse Educaționale Deschise).
Pe ansamblu, considerăm că este o lege necesară, care poate să clarifice un domeniu insuficient reglementat la acest moment. Susținem deci acest demers legislativ.
Totuși, am sesizat câteva puncte în care proiectul de lege poate fi îmbunătățit, și în acest sens am formulat aceste amendamente.
Astfel, în cele ce urmează detaliem soluțiile propuse pentru următoarele aspecte:
O mai bună abordare a problematicii drepturilor de proprietate intelectuală, cu specificarea că ele vor fi cesionate exclusiv și pe perioadă nedeterminată statului.
Precizarea felului în care manuscrisele sunt transformate în manuale.
Clarificări ale unor aspecte privind achiziția manualelor pentru minorități naționale, în interesul utilizării judicioase a banilor publici.
Sugestii pentru o mai bună corelare cu legislația în vigoare.
 
Vă stăm la dispoziție pentru orice alte discuții și lămuriri suplimentare pe marginea soluțiilor propuse.
Ne arătăm interesul de a participa la lucrările Comisiei și vă rămânem recunoscători pentru o invitație în acest sens, atunci când proiectul de lege se va afla pe agendă.
 
Cu considerație,
Ovidiu Voicu
Director Executiv
Centrul pentru Inovare Publică
Amendamente la Proiectul de Lege L1/2018 – Legea Manualului Școlar
Nr.
Text inițial
Amendament propus
Motivație
1.
Art. 4.
 
(1) Proiectele de manuale școlare se realizează de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării calității, cu respectarea următoarelor criterii:
...
g) să promoveze principiile corecte fără discriminări etnice, de gen, de religie, de rasă sau de vârstă
...
 
La Art. (4), alin. (1), lit. g) se modifică și va avea următorul conținut:
 
g) să nu includă niciun fel de discriminări, în sensul art. 2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 
Pentru corelarea cu legislația în vigoare, prin includerea tuturor formelor de discriminare recunoscute de lege.
 
Proiectul limita, nejustificat, la doar câteva dintre acestea.

2.
Art. 4.
 
(4) Manuscrisele autorilor/coautorilor elaborate în limbile de predare ale minorităților naționale, cu excepția celor pentru disciplinele prevăzute la art. 46 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt însoțite de traducerea în limba română, realizată de Ministerul Educației Naționale cu specialiști din învățământul cu predare în limbile minorităților naționale.
La Art. 4, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:
 
(4) Manuscrisele autorilor/coautorilor elaborate în limbile de predare ale minorităților naționale, cu excepția celor pentru disciplinele prevăzute la art. 46 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, vor fi evaluate de profesori sau alți specialiști vorbitori ai limbilor respective. În cazul în care nu pot fi identificați evaluatori care să respecte această condiție, va fi evaluată traducerea în limba română, realizată de Ministerul Educației Naționale cu specialiști din învățământul cu predare în limbile minorităților naționale.
 
 
Traducerea tuturor proiectelor de manuale depuse presupune un efort financiar însemnat, care nu se justifică în toate cazurile. Opțiunea de bază trebuie să fie evaluarea de către vorbitori ai limbilor respective, dat fiind că există în sistemul public profesori care vor utiliza manualele.
 
Doar dacă nu vor fi disponibili evaluatori (spre exemplu, nu se înscrie nimeni), este justificată traducerea manuscriselor. 

3.
Art. 4
 
(7) În vederea evaluării manuscriselor autorilor/coautorilor, se constituie grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din învățământul preuniversitar/superior, selectate în baza apelului public de selecție, plătiți în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educației Naționale.
 
 
La Art. 4, alin. (7) se elimină.
 
Alin. (2) și (3) precizează că evaluarea și plata se fac în baza unei proceduri stabilite prin ordin al Ministrului.
 
Precizarea din alin. (7) ar trebui să se regăsească la nivel de norme metodologice, nu la nivel de lege.

4.
Art. 4
 
(8) Manualele școlare admise în urma evaluării sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, cu acordul scris al autorilor/coautorilor, în vederea stabilirii tirajului.
 
La Art. 4, alin. (8) se elimină.
 
Este neclar la ce se referă alin. (8):
- dacă este vorba de manualele de bază, nu este necesar acordul autorilor, acestea urmând a fi achiziționate de MEN.
- dacă este vorba de toate manualele care îndeplinesc un anume punctaj (sunt „admise”, dar ce înseamnă lucru nu este definit în cadrul legii), nu se justifică publicarea în vederea stabilirii tirajului de vreme ce MEN achiziționează maxim 3. Ce se întâmplă dacă sunt cereri pentru 4 sau mai multe?
 
Aici se vede un alt punct neclar al Legii: nu precizează ce se întâmplă cu manuscrisele manualelor de bază, după selecție. Cum ajung ele la elevi?
 
De aceea, sugerăm eliminarea alin.(8) și explicarea acestor aspecte prin includerea Art. 5^1, mai jos.
 

5.
Art. 5. Ministerul Educației Naționale achită contravaloarea a maximum trei manuscrise declarate admise în urma evaluării, care devin manuale de bază. Cuantumul sumelor plătite pentru cesionarea drepturilor patrimonial de autor se publică înainte de data lansării apelului pentru selecția de manuscrise și se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.
 
Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:
 
Art. 5.
(1) Ministerul Educației Naționale achită contravaloarea a maximum trei manuscrise declarate admise în urma evaluării, care devin manuale de bază.
(2) Pentru manualele de bază, drepturile patrimoniale de autor vor fi cesionate exclusiv, pe perioadă nedeterminată, către Ministerul Educației Naționale, cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Cuantumul sumelor plătite pentru cesionarea drepturilor patrimoniale de autor se publică înainte de data lansării apelului pentru selecția de manuscrise și se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.
 
Proiectul de lege abordează chestiunea proprietății intelectuale asupra conținutului manualelor. Nota de fundamentare identifică corect problema din prezent, anume că dreptul de proprietate rămâne editorilor, deși conținutul este plătit din bani publici. Însă formularea din proiectul de lege nu rezolvă complet această problemă, pentru că nu specifică durata și forma cesiunii.
 
Prin precizarea cesiunii exclusive (doar MEN va avea dreptul să folosească conținutul) și pe perioadă nedeterminată, MEN va avea la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a folosi la maxim conținutul achiziționat.
 
Dat fiind că MEN achită integral costul manualelor din bani public, este firesc ca toate drepturile să fie cesionate exclusiv, pe termen nedeterminat, către Minister, iar acesta le va putea publica liber, în domeniul public.
 

6.
 
După Art. 5, se introduce Art. 5^1, cu următorul conținut:
 
Art. 5^1.
(1) Manualele de bază sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, ca resurse educaționale deschise, în vederea stabilirii tirajului, pe baza solicitărilor școlilor și profesorilor.
(2) Ministerul Educației Naționale are responsabilitatea producerii și distribuirii efective a manualelor, pe baza manuscriselor achiziționate. Procedura prin care se realizează acest lucru va fi stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
Acest articol clarifică responsabilitatea transformării manuscriselor în manuale, precum și distribuirea lor către școli. Aceste aspecte nu erau incluse în proiectul de lege.

7.
Art. 6
(3) Manualele școlare de bază prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) pot fi accesate și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise.
La Art. 6, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:
 
(3) Manualele școlare de bază prevăzute la alin. (1) lit. b)-d)  vor fi publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, precum și în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise.
 
Manualele sunt definite ca bun public, și legea trebuie să facă referire direct la obligația de a le publica, nu la posibilitatea de a le accesa.
 
Pentru că la data intrării în vigoare a legii, este posibil ca Biblioteca Școlară Virtuală să nu fie încă disponibilă, este necesar să fie menționată și publicare pe site-ul actual, www.manuale.edu.ro.
 

8.
Art. 11.
Ministerul Educației Naționale adoptă normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:
 
În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educației Naționale va adopta normele metodologice de aplicare.
 
 
Pentru claritatea normei, conform și cu recomandările Consiliului Legislativ (făcute cu ocazia primei încercări de adoptare a legii).
 
Dat fiind că este o prioritate legislativă, aflată și în procedură de urgență, este firesc să existe un termen până la care MEN să adopte normele, astfel încât să nu se ajungă în situația imposibilității de a aplica legea, din cauza absenței normelor.

 
 Go to top