Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L54/2019 Propunere legislativă privind statutul poliţistului local
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L54/2019
Propunere legislativă privind statutul poliţistului local
Număr de înregistrare: 375
Data de postare a opiniei: 05.12.2018 23:20:00
De la: Marius Niculin
Textul opiniei: 1. Reformulare titlu proiect: Statutul func?ionarului public cu statut specific din cadrul Poli?iei Locale;
2. Art. 1 Statutul profesional ?i ocupa?ional - (1)Statutul specific al poli?istul localui local este conferit de natura atributiilor de serviciu care implica îndatoriri si riscuri deosebite. (2) Poli?istul local este func?ionarul public cu statut specific, investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si în legatura cu îndeplinirea atributiilor si a îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege, ce poarta obligatoriu uniforma ?i are în dotare arma letala sau neletala. (3)Poli?istul local, func?ionar public cu statut specific, este ocupa?ie recunoscuta în baza Standardului Ocupa?ional de Poli?ist Local, unde îi sunt aplicabile normele profesionale ?i ocupa?ionale, cu descrierea activita?ilor ?i sarcinilor profesionale specifice, cu repere calitative de îndeplinire cu succes a acestor activita?i ?i sarcini profesionale specifice, în concordan?a cu cerin?ele activita?ii ?i responsabilita?ii investite de lege, precizând competentele profesionale necesare practicarii acestei ocupatii care sa asigure un serviciu de calitate în administra?ia publica locala.
3. de introdus Principiile serviciului public desfasurat de poli?istul local local a. supunerea deplina fata de lege; b. respectarea drepturilor persoanelor, în conditiile prevazute de lege; c. responsabilitate si impartialitate; d. eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societatii; e. eficienta în utilizarea resurselor; f. egalitatea sanselor, pe baza meritelor si capacitatii profesionale; g. ierarhia organizatorica si functionala.
4. Art. 3 si 4 comasat - Suprematia legii - (1)Poli?istul local î?i desfa?oara activitatea profesionala în interesul ?i în sprijinul persoanei, comunita?ii ?i institu?iilor statului, exclusiv pe baza ?i în executarea legii, cu respectarea principiilor impar?ialita?ii, nediscriminarii, propor?ionalita?ii ?i gradualita?ii. (2)Poli?istul local este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramântul de credinta, prevederile regulamentului de organizare si functionare a politiei locale, precum si ale regulamentelor interne si sa îndeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala. (3)Poli?istul local beneficiaza de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat. (4)Poli?istul local local raspunde, în conditiile legii, pentru modul în care îsi executa atributiile de serviciu.
5. de introdus - Stabilitatea în exercitarea functiei specifice de poli?ist local - (1)Stabilitatea poli?istul localui la locul de munca este garantata, în conditiile prezentei legi ?i legilor ce reglementeaza func?ionarul public; (2) Stabilitatea func?iei specifice de poli?ist local este o garan?ie a exercitarii unui serviciu public de calitate ?i eficient în slujba ceta?eanului ?i a comunita?ii locale.
6. de introdus - Norme de etica, deontologie ?i comportament a) legalitatea - în exercitarea atributiilor sale poli?istul local este obligat sa respecte legea, precum si drepturile si libertatile constitutionale ale persoanelor; b) egalitatea, impartialitatea si nediscriminarea - în îndeplinirea atributiilor profesionale poli?istul local aplica tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleasi masuri pentru situatii similare de încalcare a normelor protejate de lege, fara a fi influentat de considerente etnice, de nationalitate, rasa, religie, opinie politica sau de orice alta opinie, vârsta, sex, orientare sexuala, avere, origine nationala, sociala sau decurgând din orice alta situatie; c) transparenta - consta în deschiderea pe care poli?istul local trebuie sa o manifeste fata de societate în limitele stabilite de reglementarile politienesti; d) capacitatea si datoria de exprimare - reprezinta posibilitatea poli?istul localui de a analiza situatiile profesionale pe care le întâlneste si de a-si exprima punctul de vedere, potrivit pregatirii si experientei sale, pentru a îmbunatati calitatea si eficacitatea serviciului politienesc cu privire la acestea; e) disponibilitatea - presupune interventia poli?istul localui în orice situatie în care ia cunostinta despre atingerea adusa vreuneia dintre valorile aparate de lege, indiferent de momentul constatarii acesteia, capacitatea de a asculta si de a rezolva problemele celor aflati în dificultate ori de a îndruma catre alte autoritati cazurile care se situeaza în afara competentei ori atributiilor sale; f) prioritatea interesului public - se manifesta prin aceea ca pentru îndeplinirea atributiilor functionale poli?istul local acorda prioritate realizarii serviciului în folosul comunitatii; g) profesionalismul - presupune aplicarea corecta si responsabila a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice pentru exercitarea atributiilor de serviciu; h) confidentialitatea - determina obligatia poli?istul localui de a garanta securitatea datelor si informatiilor obtinute în exercitarea autoritatii conferite de lege; i) respectul - se manifesta prin consideratia pe care poli?istul local o acorda persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonatilor, drepturilor si libertatilor acestora, institutiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice si deontologice; j) integritatea morala - presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate si practicate în societate; k) independenta operationala - consta în îndeplinirea atributiilor si misiunilor potrivit competentelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupa în cadrul politiei, fara imixtiunea ilegala a altor politisti, persoane sau autoritati; l) loialitatea - se exprima prin atasamentul fata de institutie si valorile promovate de aceasta, adeziunea constienta manifestata de catre politist, din proprie initiativa, fata de obiectivele institutiei, respectul fata de ierarhia institutiei, onestitate în relatiile interpersonale, respectul fata de adevar si dreptate, constiinciozitate în îndeplinirea atributiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute în procesul muncii. m) Masurile poli?iene?ti luate de politistul local în conditiile legii si care presupun privarea de libertate a unei persoane se realizeaza numai în cazurile în care sunt cel putin indicii cu privire la existenta sau iminenta producerii unei infractiuni, cu respectarea procedurii prevazute de lege, si nu trebuie sa depaseasca perioada de timp strict necesara îndeplinirii scopului acestora. n) Persoanele care fac obiectul unor masuri luate în conditiile lit. m) trebuie sa fie informate cu privire la motivele privarii de libertate, la procedura aplicabila situatiei respective si sa li se asigure posibilitatea exercitarii drepturilor corespunzatoare calitatii pe care o au în functie de situatia creata. o) Pe timpul aplicarii masurilor luate în conditiile lit. m), politistul local evalueaza si întreprinde masurile necesare pentru siguranta persoanei, monitorizarea starii de sanatate, realizarea conditiilor de igiena si de alimentatie corespunzatoare. p) În contactele realizate cu persoanele asupra carora s-au dispus masuri legale politistul local trebuie sa respecte cu strictete normele procedurale prevazute de lege. r) Politistul local raspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evita comportamentul care ar putea afecta încrederea populatiei, este disciplinat si apara prestigiul institutiei si profesiei, exercitând toate prerogativele si îndatoririle specifice functiei publice pe care o detine. s) Politistul local trebuie sa se comporte civilizat si sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, adoptând o atitudine politicoasa si ferma. t) Politistul local trebuie sa dovedeasca stapânire de sine, capacitate de comunicare, abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltându-si prin sistemul de formare continua puterea de întelegere a problemelor sociale, culturale si educationale specifice colectivitatii în care îsi exercita profesia, precum si, dupa caz, capacitatile manageriale.
7. Art. 14 Clase si grade profesionale a) Politistii locali, în raport cu nivelul studiilor necesare, corespondent reglementarilor din Legii nr. 188/1999, republicata, sunt încadra?i pe clase dupa cum urmeaza: (i) categoria A - Poli?ist local clasa a I-a, asimilat func?iei publice generale de execu?ie de inspector, consilier sau expert, absolvent de studii superioare de lunga durata ?i/sau sistem Bologna, în specializarile corespunzatoare institu?iei poli?iei locale, sau prezinta competen?e utile acestora în suplimentul la diploma; (ii) categoria B - Poli?ist local clasa a II-a, asimilat func?iei publice de referent de specialitate, absolvent de studii superioare de scurta durata, în specializarile corespunzatoare institu?iei poli?iei locale, sau prezinta competen?e utile acestora în suplimentul la diploma; (iii) categoria B - Poli?ist local clasa a III-a, corespunzator func?iei publice de execu?ie de referent, absolvent cu diploma de bacalaureat sau diploma postliceala. b) Politistii locali, în cadrul celor trei clase, corespondent reglementarilor Legii nr. 188/1999, republicata, sunt încadra?i pe grade profesionale dupa cum urmeaza: (i) superior, ca nivel maxim; (ii) principal; (iii) asistent; (iv) debutant. c) Pentru promovarea în grade profesionale politistul local trebuie sa îndeplineasca condi?iile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata. d) Promovarea în clasa se face prin transformarea postului în condi?iile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata ?i HG nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
8. de introdus - Recunoasterea stagiului de cotizare în specialitate (1) Poli?istul local beneficiaza de recunoa?terea stagiului de cotizare în specialitate pentru perioada în care acesta a desfa?urat activita?i similare în domeniul ordinii publice, investit cu exercitiul autoritatii publice în aplicarea actelor normative, în limitele competentelor stabilite prin lege, în cadrul administra?iei publice locale unde s-a aflat în urmatoarele situa?ii: a) Gardian public; b) Poli?ist comunitar; c) Poli?ist local.
9. de introdus - Ocuparea ?i obliga?iile functiilor de conducere - (1) Numirea în functia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) La numirea ?efului Poli?iei Locale este obligatoriu ca în termen de 30 zile sa întocmeasca planul de management pe institu?ie pe o perioada de patru ani care sa cuprinda principalele obiective ?i indicatori de activitate pe institu?ie, cu raportare la situa?ia operativa, încadrat în standarde calitate-cost, avizat de COP ?i Primar ?i adus la cuno?tin?a func?iilor de execu?ie. (3) Politistul local cu functie de conducere raspunde disciplinar, civil ?i penal pentru ordinele si dispozitiile date subordonatilor fiind obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si întelese corect si sa controleze modul de ducere la îndeplinire. (4) Politistul local cu functie de conducere emite ordine ?i dispozi?ii cu respectarea prevederile legale si procedurilor administrative aplicabile autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea. (5) Politistul local cu functie de conducere este obligat, ca la primirea unui refuz de neîndeplinire a ordinului si/sau a dispozitiei motivate în scris de catre func?ia de execu?ie, sa emita o dispozi?ie ?i/sau ordin scris unde sa men?ioneze baza legala conform alin. (4). (6) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunatatirii activitatii politiei locale în care îsi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor. Neîndeplinirea obliga?iei poate constitui abatere disciplinara, daca ea nu este consoderata infrac?iune, conform art. 77, alin.2, lit. i, j ?i k, din Legea 188/1999 republicata. (7) au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în conditiile legislatiei specifice aplicabile fiecarei categorii de personal. În acest sens, acestia au obligatia: a) sa repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzator nivelului de competenta si carierei individuale a fiecarei persoane din subordine; b) sa asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzatoare a competentelor fiecarei persoane din subordine; c) sa monitorizeze performanta profesionala individuala si colectiva a personalului din subordine, sa semnaleze în mod individual performantele necorespunzatoare si sa implementeze masuri destinate ameliorarii performantei individuale si dupa caz, colective, atunci când este necesar; d) sa ia act de auto-evaluarea func?ionarului public, implementând, pe lânga masurile cuprinse la lit. c, etape propuse de functionar în ameliorarea performantelor individuale ?i integrate ulterior în cele colective. e) sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale; f) sa evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesionala al fiecarui subordonat si sa propuna participarea la programe de formare si perfectionare profesionala pentru fiecare persoana din subordine; g) sa atribuie sarcini în fi?a postului conform competen?elor profesionale stabilite în Standardul ocupa?ional de Poli?ist Local, ?i a sarcinilor de serviciu specifice. h) sa delege sarcini si responsabilitati în conditiile legii, persoanelor din subordine care detin cunostintele, competentele si îndeplinesc conditiile legale necesare exercitarii functiei respective; i) sa excluda orice forma de discriminare si de hartuire, de orice natura si în orice situatie, cu privire la personalul din subordine.
10. de introdus - Norme generale privind evaluarea profesionala a politistilor a) Indicatorii de performan?a ?i obiectivele de activitate sunt stabilite pe linii ?i medii de munca, având în vedere specificul preventiv ?i coercitiv al activita?ii astfel: (i) Îndeplinirea activita?ilor preventive prin: îmbunatatirea practica a relatiilor politist local-cetatean, solicitudine ?i operativitate în deservirea ceta?eanului în cazurile prevazute de lege, perfectionarea gradului de conduita personal ?i promovarea de ini?iative educative de prevenire în comunitate - 30% din activitate (ii) Îndeplinirea activita?ii pe baza spiritului de echipa: încredere, responsabilitate, cooperare ?i comunicare, concentrarea pe proiecte cu atingerea unor obiective clare, încurajarea comunicarii transparente, a ascultarii active, inova?iei, creativita?ii, prieteniei ?i colaborarii reciproc avantajoase - 30% din activitate. (iii) Formare profesionala continua ?i ob?inerea de competen?e în sus?inerea activita?ii prin diferite forme de înva?amânt - 20% din activitate; (iv) Îndeplinirea activita?ilor coercitive - 20% din activitate. b) Evaluarea indicatorilor de performan?a de serviciu se realizeaza în baza urmatoarelor criterii: (i) nivelul cunostintelor si deprinderilor specifice, raportat la cerintele postului; (ii) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitatilor înscrise în fisa postului; (iii) legalitatea exercitarii competentelor conferite de functie; (iv) aptitudini personale si respectarea normelor de etica si deontologie aplicabile politistului local; (v) aptitudini organizatorice sau capacitati manageriale demonstrate în îndeplinirea atributiilor. c) Punctajul acordat fiecarui indicator de evaluare, punctajul general, constatarile ?i concluziile evaluarii de serviciu ?i calificativul se consemneaza în formularul de evaluare de serviciu. d) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabile?te prin Metodologia de evaluare a serviciului poli?i?tilor locali prin ordinul M.D.R.A.P..
11. de introdus - Drepturi compensatorii (1) Pentru compensarea efectelor negative ale factorilor de risc asupra organismului poli?istului local acesta beneficiaza de norma de hrana, ce este o norma calorica stabilita medical, astfel: a) Autoritatile administratiei publice locale acorda prin hotarâre a consiliului local, norma de hrana personalului politiei locale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. b) Metodologia si regulile de aplicare a drepturilor prevazute la lit. a, se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
12. ART. 6 Condi?iile de munca (1) Locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii deosebite, condi?ii speciale ?i alte condi?ii, specifice pentru poli?i?tilor locali, conform art. 35, lit. b, din Legea 155/2010 se definesc dupa cum urmeaza: a) locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii deosebite sunt cele care implica existen?a unor factori de risc genera?i de specificul activita?ii de poli?ie, cu repercusiuni asupra sanata?ii ?i/sau capacita?ii de ac?iune a poli?i?tilor locali; b) locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii speciale sunt cele care implica existen?a unor factori de risc ridicat, genera?i de specificul activita?ii de poli?ie locala, cu repercusiuni grave ?i ireversibile asupra sanata?ii ?i/sau capacita?ii de ac?iune a poli?i?tilor; (2) Stabilirea metodologiei de încadrare a locurilor de munca ?i a categoriilor de poli?i?ti locali în condi?ii deosebite, speciale ?i alte condi?ii, conform art. 35, lit. b, din Legea 155/2010, se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Hotarârii de Guvern; (3) Locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii deosebite, speciale ?i alte condi?ii, specifice pentru poli?i?ti locali, sunt stabilite potrivit urmatoarelor criterii: a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - ?i efectele acestor noxe asupra starii de sanatate; b) intensitatea de ac?iune a factorilor nocivi sau de risc; c) durata de expunere la ac?iunea factorilor nocivi; d) existen?a unor condi?ii de munca ce implica un efort fizic mare, în condi?ii nefavorabile de microclimat, zgomot intens, vibra?ii sau alte noxe profesionale; e) cazuistica bolilor profesionale, a accidentelor de munca ?i în legatura cu munca, precum ?i a deceselor în timpul muncii ?i în legatura cu munca.
13. Art. 17, alin. (2) a)Director General - o stea tip octogon metalica sau textila, cu latimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga trei trese de 20 mm, de culoare gri-argintiu, pe la?imea epoletului, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; b) Director General Adjunct — o stea tip octogon metalice sau textile, cu latimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga doua trese de 20 mm, de culoare gri-argintiu, pe la?imea epoletului, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet asezate pe epolet; c) Director executiv - o stea tip octogon metalica sau textila, cu latimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga o tresa de 20 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, la baza asezate pe epolet; d) Director executiv adjunct - o stea tip octogon metalica sau textila, cu latimea de 20 mm, de culoare gri-argintiu a?ezate lânga o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 20 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; e) Seful de serviciu - o stea tip octogon metalice sau textile, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga doua trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, având între ele o distanta de 3 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; f) Seful de birou - o stea tip octogon metalic sau textil, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; g) Politist local superior, clasa I - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o stea tip hexagon metalice sau textile, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, asezate pe epolet; h) Politist local principal, clasa I - doua trese din metal sau textil, de culoare gri- argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o stea tip hexagon metalica sau textila, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, asezate pe epolet; i) Politist local asistent, clasa I - o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior, ce prezinta la baza o stea tip hexagon metalica sau textila, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, asezate pe epolet; j) Politist local superior, clasa II - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o tresa de 10 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; k) Politist local principal, clasa II - doua trese din metal sau textil, de culoare gri- argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o tresa de 10 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; l) Politist local asistent, clasa II - o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu vârful spre exterior, de culoare gri-argintiu, cu latimea de 5 mm asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o tresa de 10 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; m) Politist local superior, clasa III - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, având între ele o distanta de 3 mm; n) Politist local principal, clasa III - doua trese din metal sau textil, de culoare gri- argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, având între ele o distanta de 3 mm; o) Politist local asistent, clasa III - o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; 14. de introdus un Capitol Corpul National de Ordine Publica ?i Situa?ii de Urgen?a Locala (C.N.O.P. S.U.L.) MOTIVARE: Se impune ca gestionarea aplicarii prezentului statut a legilor de func?ionare ?i conexe sa fie atribuita unui for profesional central în cadrul MDRAP ce ajuta la: - Actualizarea reglementarilor poli?iei locale, - Implementarea de proceduri de lucru, - Formarea profesionala ini?iala, continua, înva?amântul preuniversitar ?i universitar în domeniul poli?iei locale, - Colaborarea cu institu?iile din domeniul siguran?ei publice, de aparare ?i securitate na?ionala pe sistem integrat pe timp de pace ?i situa?ii de urgen?a, ce impune o coordonare profesionala unitara la nivel na?ional a unita?ilor de Poli?ie Locala.
ART. ... Pentru consolidarea capacita?ii administrative a unita?ilor administrativ-teritoriale locale, armonizarea legisla?iei ?i cooperarea zonala în domeniu Ordine Publica Locala ?i Situa?ii de Urgen?a se înfiin?eaza în cadrul M.D.R.A.P. Corpul National de Ordine Publica ?i Situa?ii de Urgen?a Locala (C.N.O.P.S.U.L.) cu urmatoarele activita?i: a) reglementari în domeniul Poli?iei Locale ?i Situa?iilor de Urgen?a Locale; b) dispozi?ii ?i ordine administrative în corelare cu noile legi de ordine ?i siguran?a publica, circula?ie, mediu, construc?ii, eviden?a popula?iei ?i situa?ii de urgen?a locale; c) organizarea, emiterea de dispozi?ii ?i ordine privind pregatirea profesionala continua determinata de: schimbari legislative în domeniu; contextul na?ional de siguran?a publica (ex. migra?ia, traficul de persoane, etc.); situa?ia operativa zonala ce necesita cooperari la nivel teritorial (plan integrat de ordine publica ?i stari de urgen?a); d) emiterea de dispozi?ii ?i ordine privind cariera ?i evaluarea de serviciu a poli?i?tilor locali; e) repartizarea fondurilor destinate ordinii publice locale ?i situa?iilor de urgen?a; f) propuneri privind bune practici în domeniul Ordinii Publice Locale; g) peti?ii ?i ini?iative de reglementare ?i dotare în domeniu.
ART. .... (1) C.N.O.P.S.U.L. se organizeaza ca activitate în subordinea unui secretar de stat în cadrul M.D.R.A.P.; (2) Trimestrial C.N.O.P.S.U.L. organizeaza întâlniri de lucru reprezentan?ii U.A.T., sindicali, cu organiza?iile profesionale de profil precum ?i cu societatea civila; (3) organizare si functionare C.N.O.P.S.U.L. în cadrul M.D.R.A.P. se stabileste, prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarâre a Guvernului.
14. Art. 16 trebuie reanalizat în raport cu Legea 188/1999 Perioadele de ani prevazute se pot referii la vechimea în specialitatea studiilor în vederea ocuparii unui post ca func?ionar cu statut specific de poli?ist local. Stagiul minim în grad profesional prevazut de Legea 188/1999 are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.


 

L54/2019
Propunere legislativă privind statutul poliţistului local
Număr de înregistrare: 375
Data de postare a opiniei: 05.12.2018 23:20:00
De la: Marius Niculin
Textul opiniei: 1. Reformulare titlu proiect: Statutul func?ionarului public cu statut specific din cadrul Poli?iei Locale;
2. Art. 1 Statutul profesional ?i ocupa?ional - (1)Statutul specific al poli?istul localui local este conferit de natura atributiilor de serviciu care implica îndatoriri si riscuri deosebite. (2) Poli?istul local este func?ionarul public cu statut specific, investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si în legatura cu îndeplinirea atributiilor si a îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege, ce poarta obligatoriu uniforma ?i are în dotare arma letala sau neletala. (3)Poli?istul local, func?ionar public cu statut specific, este ocupa?ie recunoscuta în baza Standardului Ocupa?ional de Poli?ist Local, unde îi sunt aplicabile normele profesionale ?i ocupa?ionale, cu descrierea activita?ilor ?i sarcinilor profesionale specifice, cu repere calitative de îndeplinire cu succes a acestor activita?i ?i sarcini profesionale specifice, în concordan?a cu cerin?ele activita?ii ?i responsabilita?ii investite de lege, precizând competentele profesionale necesare practicarii acestei ocupatii care sa asigure un serviciu de calitate în administra?ia publica locala.
3. de introdus Principiile serviciului public desfasurat de poli?istul local local a. supunerea deplina fata de lege; b. respectarea drepturilor persoanelor, în conditiile prevazute de lege; c. responsabilitate si impartialitate; d. eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societatii; e. eficienta în utilizarea resurselor; f. egalitatea sanselor, pe baza meritelor si capacitatii profesionale; g. ierarhia organizatorica si functionala.
4. Art. 3 si 4 comasat - Suprematia legii - (1)Poli?istul local î?i desfa?oara activitatea profesionala în interesul ?i în sprijinul persoanei, comunita?ii ?i institu?iilor statului, exclusiv pe baza ?i în executarea legii, cu respectarea principiilor impar?ialita?ii, nediscriminarii, propor?ionalita?ii ?i gradualita?ii. (2)Poli?istul local este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramântul de credinta, prevederile regulamentului de organizare si functionare a politiei locale, precum si ale regulamentelor interne si sa îndeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala. (3)Poli?istul local beneficiaza de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat. (4)Poli?istul local local raspunde, în conditiile legii, pentru modul în care îsi executa atributiile de serviciu.
5. de introdus - Stabilitatea în exercitarea functiei specifice de poli?ist local - (1)Stabilitatea poli?istul localui la locul de munca este garantata, în conditiile prezentei legi ?i legilor ce reglementeaza func?ionarul public; (2) Stabilitatea func?iei specifice de poli?ist local este o garan?ie a exercitarii unui serviciu public de calitate ?i eficient în slujba ceta?eanului ?i a comunita?ii locale.
6. de introdus - Norme de etica, deontologie ?i comportament a) legalitatea - în exercitarea atributiilor sale poli?istul local este obligat sa respecte legea, precum si drepturile si libertatile constitutionale ale persoanelor; b) egalitatea, impartialitatea si nediscriminarea - în îndeplinirea atributiilor profesionale poli?istul local aplica tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleasi masuri pentru situatii similare de încalcare a normelor protejate de lege, fara a fi influentat de considerente etnice, de nationalitate, rasa, religie, opinie politica sau de orice alta opinie, vârsta, sex, orientare sexuala, avere, origine nationala, sociala sau decurgând din orice alta situatie; c) transparenta - consta în deschiderea pe care poli?istul local trebuie sa o manifeste fata de societate în limitele stabilite de reglementarile politienesti; d) capacitatea si datoria de exprimare - reprezinta posibilitatea poli?istul localui de a analiza situatiile profesionale pe care le întâlneste si de a-si exprima punctul de vedere, potrivit pregatirii si experientei sale, pentru a îmbunatati calitatea si eficacitatea serviciului politienesc cu privire la acestea; e) disponibilitatea - presupune interventia poli?istul localui în orice situatie în care ia cunostinta despre atingerea adusa vreuneia dintre valorile aparate de lege, indiferent de momentul constatarii acesteia, capacitatea de a asculta si de a rezolva problemele celor aflati în dificultate ori de a îndruma catre alte autoritati cazurile care se situeaza în afara competentei ori atributiilor sale; f) prioritatea interesului public - se manifesta prin aceea ca pentru îndeplinirea atributiilor functionale poli?istul local acorda prioritate realizarii serviciului în folosul comunitatii; g) profesionalismul - presupune aplicarea corecta si responsabila a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice pentru exercitarea atributiilor de serviciu; h) confidentialitatea - determina obligatia poli?istul localui de a garanta securitatea datelor si informatiilor obtinute în exercitarea autoritatii conferite de lege; i) respectul - se manifesta prin consideratia pe care poli?istul local o acorda persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonatilor, drepturilor si libertatilor acestora, institutiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice si deontologice; j) integritatea morala - presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate si practicate în societate; k) independenta operationala - consta în îndeplinirea atributiilor si misiunilor potrivit competentelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupa în cadrul politiei, fara imixtiunea ilegala a altor politisti, persoane sau autoritati; l) loialitatea - se exprima prin atasamentul fata de institutie si valorile promovate de aceasta, adeziunea constienta manifestata de catre politist, din proprie initiativa, fata de obiectivele institutiei, respectul fata de ierarhia institutiei, onestitate în relatiile interpersonale, respectul fata de adevar si dreptate, constiinciozitate în îndeplinirea atributiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute în procesul muncii. m) Masurile poli?iene?ti luate de politistul local în conditiile legii si care presupun privarea de libertate a unei persoane se realizeaza numai în cazurile în care sunt cel putin indicii cu privire la existenta sau iminenta producerii unei infractiuni, cu respectarea procedurii prevazute de lege, si nu trebuie sa depaseasca perioada de timp strict necesara îndeplinirii scopului acestora. n) Persoanele care fac obiectul unor masuri luate în conditiile lit. m) trebuie sa fie informate cu privire la motivele privarii de libertate, la procedura aplicabila situatiei respective si sa li se asigure posibilitatea exercitarii drepturilor corespunzatoare calitatii pe care o au în functie de situatia creata. o) Pe timpul aplicarii masurilor luate în conditiile lit. m), politistul local evalueaza si întreprinde masurile necesare pentru siguranta persoanei, monitorizarea starii de sanatate, realizarea conditiilor de igiena si de alimentatie corespunzatoare. p) În contactele realizate cu persoanele asupra carora s-au dispus masuri legale politistul local trebuie sa respecte cu strictete normele procedurale prevazute de lege. r) Politistul local raspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evita comportamentul care ar putea afecta încrederea populatiei, este disciplinat si apara prestigiul institutiei si profesiei, exercitând toate prerogativele si îndatoririle specifice functiei publice pe care o detine. s) Politistul local trebuie sa se comporte civilizat si sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, adoptând o atitudine politicoasa si ferma. t) Politistul local trebuie sa dovedeasca stapânire de sine, capacitate de comunicare, abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltându-si prin sistemul de formare continua puterea de întelegere a problemelor sociale, culturale si educationale specifice colectivitatii în care îsi exercita profesia, precum si, dupa caz, capacitatile manageriale.
7. Art. 14 Clase si grade profesionale a) Politistii locali, în raport cu nivelul studiilor necesare, corespondent reglementarilor din Legii nr. 188/1999, republicata, sunt încadra?i pe clase dupa cum urmeaza: (i) categoria A - Poli?ist local clasa a I-a, asimilat func?iei publice generale de execu?ie de inspector, consilier sau expert, absolvent de studii superioare de lunga durata ?i/sau sistem Bologna, în specializarile corespunzatoare institu?iei poli?iei locale, sau prezinta competen?e utile acestora în suplimentul la diploma; (ii) categoria B - Poli?ist local clasa a II-a, asimilat func?iei publice de referent de specialitate, absolvent de studii superioare de scurta durata, în specializarile corespunzatoare institu?iei poli?iei locale, sau prezinta competen?e utile acestora în suplimentul la diploma; (iii) categoria B - Poli?ist local clasa a III-a, corespunzator func?iei publice de execu?ie de referent, absolvent cu diploma de bacalaureat sau diploma postliceala. b) Politistii locali, în cadrul celor trei clase, corespondent reglementarilor Legii nr. 188/1999, republicata, sunt încadra?i pe grade profesionale dupa cum urmeaza: (i) superior, ca nivel maxim; (ii) principal; (iii) asistent; (iv) debutant. c) Pentru promovarea în grade profesionale politistul local trebuie sa îndeplineasca condi?iile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata. d) Promovarea în clasa se face prin transformarea postului în condi?iile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata ?i HG nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
8. de introdus - Recunoasterea stagiului de cotizare în specialitate (1) Poli?istul local beneficiaza de recunoa?terea stagiului de cotizare în specialitate pentru perioada în care acesta a desfa?urat activita?i similare în domeniul ordinii publice, investit cu exercitiul autoritatii publice în aplicarea actelor normative, în limitele competentelor stabilite prin lege, în cadrul administra?iei publice locale unde s-a aflat în urmatoarele situa?ii: a) Gardian public; b) Poli?ist comunitar; c) Poli?ist local.
9. de introdus - Ocuparea ?i obliga?iile functiilor de conducere - (1) Numirea în functia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) La numirea ?efului Poli?iei Locale este obligatoriu ca în termen de 30 zile sa întocmeasca planul de management pe institu?ie pe o perioada de patru ani care sa cuprinda principalele obiective ?i indicatori de activitate pe institu?ie, cu raportare la situa?ia operativa, încadrat în standarde calitate-cost, avizat de COP ?i Primar ?i adus la cuno?tin?a func?iilor de execu?ie. (3) Politistul local cu functie de conducere raspunde disciplinar, civil ?i penal pentru ordinele si dispozitiile date subordonatilor fiind obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si întelese corect si sa controleze modul de ducere la îndeplinire. (4) Politistul local cu functie de conducere emite ordine ?i dispozi?ii cu respectarea prevederile legale si procedurilor administrative aplicabile autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea. (5) Politistul local cu functie de conducere este obligat, ca la primirea unui refuz de neîndeplinire a ordinului si/sau a dispozitiei motivate în scris de catre func?ia de execu?ie, sa emita o dispozi?ie ?i/sau ordin scris unde sa men?ioneze baza legala conform alin. (4). (6) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunatatirii activitatii politiei locale în care îsi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor. Neîndeplinirea obliga?iei poate constitui abatere disciplinara, daca ea nu este consoderata infrac?iune, conform art. 77, alin.2, lit. i, j ?i k, din Legea 188/1999 republicata. (7) au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în conditiile legislatiei specifice aplicabile fiecarei categorii de personal. În acest sens, acestia au obligatia: a) sa repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzator nivelului de competenta si carierei individuale a fiecarei persoane din subordine; b) sa asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzatoare a competentelor fiecarei persoane din subordine; c) sa monitorizeze performanta profesionala individuala si colectiva a personalului din subordine, sa semnaleze în mod individual performantele necorespunzatoare si sa implementeze masuri destinate ameliorarii performantei individuale si dupa caz, colective, atunci când este necesar; d) sa ia act de auto-evaluarea func?ionarului public, implementând, pe lânga masurile cuprinse la lit. c, etape propuse de functionar în ameliorarea performantelor individuale ?i integrate ulterior în cele colective. e) sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale; f) sa evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesionala al fiecarui subordonat si sa propuna participarea la programe de formare si perfectionare profesionala pentru fiecare persoana din subordine; g) sa atribuie sarcini în fi?a postului conform competen?elor profesionale stabilite în Standardul ocupa?ional de Poli?ist Local, ?i a sarcinilor de serviciu specifice. h) sa delege sarcini si responsabilitati în conditiile legii, persoanelor din subordine care detin cunostintele, competentele si îndeplinesc conditiile legale necesare exercitarii functiei respective; i) sa excluda orice forma de discriminare si de hartuire, de orice natura si în orice situatie, cu privire la personalul din subordine.
10. de introdus - Norme generale privind evaluarea profesionala a politistilor a) Indicatorii de performan?a ?i obiectivele de activitate sunt stabilite pe linii ?i medii de munca, având în vedere specificul preventiv ?i coercitiv al activita?ii astfel: (i) Îndeplinirea activita?ilor preventive prin: îmbunatatirea practica a relatiilor politist local-cetatean, solicitudine ?i operativitate în deservirea ceta?eanului în cazurile prevazute de lege, perfectionarea gradului de conduita personal ?i promovarea de ini?iative educative de prevenire în comunitate - 30% din activitate (ii) Îndeplinirea activita?ii pe baza spiritului de echipa: încredere, responsabilitate, cooperare ?i comunicare, concentrarea pe proiecte cu atingerea unor obiective clare, încurajarea comunicarii transparente, a ascultarii active, inova?iei, creativita?ii, prieteniei ?i colaborarii reciproc avantajoase - 30% din activitate. (iii) Formare profesionala continua ?i ob?inerea de competen?e în sus?inerea activita?ii prin diferite forme de înva?amânt - 20% din activitate; (iv) Îndeplinirea activita?ilor coercitive - 20% din activitate. b) Evaluarea indicatorilor de performan?a de serviciu se realizeaza în baza urmatoarelor criterii: (i) nivelul cunostintelor si deprinderilor specifice, raportat la cerintele postului; (ii) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitatilor înscrise în fisa postului; (iii) legalitatea exercitarii competentelor conferite de functie; (iv) aptitudini personale si respectarea normelor de etica si deontologie aplicabile politistului local; (v) aptitudini organizatorice sau capacitati manageriale demonstrate în îndeplinirea atributiilor. c) Punctajul acordat fiecarui indicator de evaluare, punctajul general, constatarile ?i concluziile evaluarii de serviciu ?i calificativul se consemneaza în formularul de evaluare de serviciu. d) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabile?te prin Metodologia de evaluare a serviciului poli?i?tilor locali prin ordinul M.D.R.A.P..
11. de introdus - Drepturi compensatorii (1) Pentru compensarea efectelor negative ale factorilor de risc asupra organismului poli?istului local acesta beneficiaza de norma de hrana, ce este o norma calorica stabilita medical, astfel: a) Autoritatile administratiei publice locale acorda prin hotarâre a consiliului local, norma de hrana personalului politiei locale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. b) Metodologia si regulile de aplicare a drepturilor prevazute la lit. a, se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
12. ART. 6 Condi?iile de munca (1) Locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii deosebite, condi?ii speciale ?i alte condi?ii, specifice pentru poli?i?tilor locali, conform art. 35, lit. b, din Legea 155/2010 se definesc dupa cum urmeaza: a) locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii deosebite sunt cele care implica existen?a unor factori de risc genera?i de specificul activita?ii de poli?ie, cu repercusiuni asupra sanata?ii ?i/sau capacita?ii de ac?iune a poli?i?tilor locali; b) locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii speciale sunt cele care implica existen?a unor factori de risc ridicat, genera?i de specificul activita?ii de poli?ie locala, cu repercusiuni grave ?i ireversibile asupra sanata?ii ?i/sau capacita?ii de ac?iune a poli?i?tilor; (2) Stabilirea metodologiei de încadrare a locurilor de munca ?i a categoriilor de poli?i?ti locali în condi?ii deosebite, speciale ?i alte condi?ii, conform art. 35, lit. b, din Legea 155/2010, se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Hotarârii de Guvern; (3) Locurile de munca ?i activita?ile cu condi?ii deosebite, speciale ?i alte condi?ii, specifice pentru poli?i?ti locali, sunt stabilite potrivit urmatoarelor criterii: a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - ?i efectele acestor noxe asupra starii de sanatate; b) intensitatea de ac?iune a factorilor nocivi sau de risc; c) durata de expunere la ac?iunea factorilor nocivi; d) existen?a unor condi?ii de munca ce implica un efort fizic mare, în condi?ii nefavorabile de microclimat, zgomot intens, vibra?ii sau alte noxe profesionale; e) cazuistica bolilor profesionale, a accidentelor de munca ?i în legatura cu munca, precum ?i a deceselor în timpul muncii ?i în legatura cu munca.
13. Art. 17, alin. (2) a)Director General - o stea tip octogon metalica sau textila, cu latimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga trei trese de 20 mm, de culoare gri-argintiu, pe la?imea epoletului, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; b) Director General Adjunct — o stea tip octogon metalice sau textile, cu latimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga doua trese de 20 mm, de culoare gri-argintiu, pe la?imea epoletului, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet asezate pe epolet; c) Director executiv - o stea tip octogon metalica sau textila, cu latimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga o tresa de 20 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, la baza asezate pe epolet; d) Director executiv adjunct - o stea tip octogon metalica sau textila, cu latimea de 20 mm, de culoare gri-argintiu a?ezate lânga o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 20 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; e) Seful de serviciu - o stea tip octogon metalice sau textile, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga doua trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, având între ele o distanta de 3 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; f) Seful de birou - o stea tip octogon metalic sau textil, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, a?ezate lânga o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; g) Politist local superior, clasa I - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o stea tip hexagon metalice sau textile, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, asezate pe epolet; h) Politist local principal, clasa I - doua trese din metal sau textil, de culoare gri- argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o stea tip hexagon metalica sau textila, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, asezate pe epolet; i) Politist local asistent, clasa I - o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior, ce prezinta la baza o stea tip hexagon metalica sau textila, cu latimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, asezate pe epolet; j) Politist local superior, clasa II - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o tresa de 10 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; k) Politist local principal, clasa II - doua trese din metal sau textil, de culoare gri- argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o tresa de 10 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; l) Politist local asistent, clasa II - o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu vârful spre exterior, de culoare gri-argintiu, cu latimea de 5 mm asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, ce prezinta la baza o tresa de 10 mm, pe la?imea epoletului, de culoare gri-argintiu, având între ele o distanta de 3 mm, la baza asezate pe epolet; m) Politist local superior, clasa III - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, având între ele o distanta de 3 mm; n) Politist local principal, clasa III - doua trese din metal sau textil, de culoare gri- argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, având între ele o distanta de 3 mm; o) Politist local asistent, clasa III - o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, cu latimea de 5 mm, asezata pe epolet, cu vârful spre exterior; 14. de introdus un Capitol Corpul National de Ordine Publica ?i Situa?ii de Urgen?a Locala (C.N.O.P. S.U.L.) MOTIVARE: Se impune ca gestionarea aplicarii prezentului statut a legilor de func?ionare ?i conexe sa fie atribuita unui for profesional central în cadrul MDRAP ce ajuta la: - Actualizarea reglementarilor poli?iei locale, - Implementarea de proceduri de lucru, - Formarea profesionala ini?iala, continua, înva?amântul preuniversitar ?i universitar în domeniul poli?iei locale, - Colaborarea cu institu?iile din domeniul siguran?ei publice, de aparare ?i securitate na?ionala pe sistem integrat pe timp de pace ?i situa?ii de urgen?a, ce impune o coordonare profesionala unitara la nivel na?ional a unita?ilor de Poli?ie Locala.
ART. ... Pentru consolidarea capacita?ii administrative a unita?ilor administrativ-teritoriale locale, armonizarea legisla?iei ?i cooperarea zonala în domeniu Ordine Publica Locala ?i Situa?ii de Urgen?a se înfiin?eaza în cadrul M.D.R.A.P. Corpul National de Ordine Publica ?i Situa?ii de Urgen?a Locala (C.N.O.P.S.U.L.) cu urmatoarele activita?i: a) reglementari în domeniul Poli?iei Locale ?i Situa?iilor de Urgen?a Locale; b) dispozi?ii ?i ordine administrative în corelare cu noile legi de ordine ?i siguran?a publica, circula?ie, mediu, construc?ii, eviden?a popula?iei ?i situa?ii de urgen?a locale; c) organizarea, emiterea de dispozi?ii ?i ordine privind pregatirea profesionala continua determinata de: schimbari legislative în domeniu; contextul na?ional de siguran?a publica (ex. migra?ia, traficul de persoane, etc.); situa?ia operativa zonala ce necesita cooperari la nivel teritorial (plan integrat de ordine publica ?i stari de urgen?a); d) emiterea de dispozi?ii ?i ordine privind cariera ?i evaluarea de serviciu a poli?i?tilor locali; e) repartizarea fondurilor destinate ordinii publice locale ?i situa?iilor de urgen?a; f) propuneri privind bune practici în domeniul Ordinii Publice Locale; g) peti?ii ?i ini?iative de reglementare ?i dotare în domeniu.
ART. .... (1) C.N.O.P.S.U.L. se organizeaza ca activitate în subordinea unui secretar de stat în cadrul M.D.R.A.P.; (2) Trimestrial C.N.O.P.S.U.L. organizeaza întâlniri de lucru reprezentan?ii U.A.T., sindicali, cu organiza?iile profesionale de profil precum ?i cu societatea civila; (3) organizare si functionare C.N.O.P.S.U.L. în cadrul M.D.R.A.P. se stabileste, prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarâre a Guvernului.
14. Art. 16 trebuie reanalizat în raport cu Legea 188/1999 Perioadele de ani prevazute se pot referii la vechimea în specialitatea studiilor în vederea ocuparii unui post ca func?ionar cu statut specific de poli?ist local. Stagiul minim în grad profesional prevazut de Legea 188/1999 are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.


 Go to top