Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L533/2020 Propunere legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor, şi simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L533/2020
Propunere legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor, şi simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Număr de înregistrare: 54
Data de postare a opiniei: 24.07.2020 00:00:00
De la: APADOR-CH
Textul opiniei: Recomandările APADOR-CH cu privire la Propunerea legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor, şi simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
(propunere înregistrată la Senat cu numărul B411/2020)
APADOR-CH salută şi consideră ca foarte bine venită iniţiativa unui grup de parlamentari din cadrul USR şi PSD de simplificare a procedurilor –în prezent, extrem de birocratice- care trebuie urmate de ONG-uri în cazul înfiinţării sau modificărilor ulterioare de statut, componenţă etc.
În prezent, ONG-urile sunt prezumate prin lege ca fiind de rea-credinţă şi, de aceea, actele încheiate de organele de conducere ale asociaţiilor şi fundaţiilor nu au “valabilitate” pentru a putea fi înscrise în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor dacă nu sunt autentificate/atestate de un notar sau avocat.
Din cauza acestei prezumţii de rea-credinţă instituită cu privire la ONG-uri, în practică, la fiecare adunare generală a unei asociaţii sau la fiecare şedinţă a consiliului director în care se adoptă hotărâri sau decizii, ar trebui să asiste un notar sau un avocat, care să certifice apoi, prin autentificare sau atestare, că hotărârea adunării generale sau decizia consiliului director sunt reale şi nu false.
În practică, acest lucru nu este posibil, marea majoritate a asociaţiilor şi fundaţiilor neavând posibilităţile financiare de a îndeplini o condiţie la limita absurdului, şi anume de a asigura prezenţa unui notar sau avocat, ca “martori asistenţi”, la adoptarea hotărârilor adunării generale sau a deciziilor consiliului director. Nici deplasarea ulterioară a membrilor adunării generale sau a consiliului director la un notar, pentru a declara că semnăturile de pe hotărâre sau decizie sunt ale lor şi nu ale altcuiva, nu reprezintă o variantă mai puţin împovărătoare sau rezonabilă.
Din păcate, supervizarea de către notar sau avocat a actelor care ţin de viaţa obişnuită de asociaţie, nu trebuie făcută doar cu ocazia înfiinţării asociaţiei sau fundaţiei, ci şi în cazul oricărei modificări a statutului, ceea ce înseamnă atât orice modificare a regulilor statutare (orice prevedere din statut), cât şi orice modificare a componenţei asociaţiei (de exemplu, primirea de noi membri) sau orice modificare a componenţei organelor de conducere (schimbarea componenţei consiliului director, schimbarea directorului executiv).
2
Pentru aceste motive, APADOR-CH consideră că o reală debirocratizare a procedurilor privind “viaţa de asociaţie” nu poate exista fără înlăturarea notarului sau avocatului, ca “autorităţi” de supervizare, din circuitul normal al înregistrării în “faimosul” registru de la Ministerul Justiţiei a actelor interne adoptate de ONG-uri, acte care ţin de viaţa internă a acelor entităţi.
APADOR-CH consideră că legea ar trebui să prevadă că actele care se depun la instanță în vedere înregistrării lor în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (statut, hotărâre a adunării generale, decizie/hotărâre a consiliului director) nu trebuie să fie autentificate sau legalizate de notar sau atestate de avocat, fiind suficientă o certificare a conformităţii cu adevărul a acelor acte făcută de persoană împuternicită în acest sens de adunarea generală sau, după caz, de consiliul director ori, in cazul fundației de către fondator sau fondatori.
Pe de altă parte, dacă nu se poate renunța la ideea ca actul de înfiinţare (statutul) să fie făcut în formă autentică sau să fie atestat de avocat, fiind vorba despre o formalitate care ar trebui realizată o singură dată (la “naşterea” ONG-ului), ar trebui în schimb prevăzut că măcar în cazul modificărilor de statut care intervin pe parcurs (schimbarea unor reguli din statut, schimbările de componentă care se menţionează în statut) să nu mai fie prevăzută condiţia autentificării notariale sau a atestării avocaţiale. Modificările de statut care intervin pe durata vieţii unei asociaţii sau fundaţii sunt numeroase iar marea problemă birocratică se ridică tocmai în legătură cu înregistrarea foarte greoaie şi complicată a acestor modificări, de fiecare dată fiind nevoie de prezenţa unui notar sau avocat, când se adoptă actele de modificare.
În raport de aceste motive, APADOR-CH recomandă includerea printre modificările –binevenite- ale OG 26/2000 existente în prezenta Propunere legislativă nr. B411/2020, aflată în prezent la Senat, şi a următoarelor modificări, prezentate sub formă a 2 variante.
În prima variantă, autentificarea notarului sau atestarea de către avocat a statutului nu sunt necesare nici în momentul înfiinţării şi nici pe parcurs, când intervin modificări ale statutului, iar a doua variantă păstrează cerinţa autentificării sau atestării avocaţiale doar în momentul înfiinţării, urmând că înregistrarea modificărilor ulterioare ale statutului să se poată face fără autentificare sau atestare avocaţială, fiind suficientă o certificare a actului ce trebuie înregistrat făcută de către persoană împuternicită cu procedurile de înscriere a modificării.
Cele 2 variante propuse de APADOR-CH sunt următoarele:
VARIANTA 1
Cerinţa autentificării sau atestării avocaţiale a statului sau a hotărârilor adunării generale ori ale consiliului director este înlocuită, atât la înscrierea înființării, cât și la îmscrierea modificărilor ulterioare, cu cerinţa certificării actului ce trebuie înregistrat
3
făcută de către persoană împuternicită cu procedurile de înscriere a înfiinţării sau, după caz, a modificării. Astfel:
1. Art. 6 al. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“(1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie statutul asociației, prin act sub semnătură olografă.
2. Art. 7 al. 2 lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:
“(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:
a) actul constitutiv, în copie certificată de persoana sau persoanele împuternicite de membrii asociaţi să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.
(…)”
3. Art. 16 al. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“ (1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie statutul fundației, prin act sub semnătură olografă.”
4. Art. 17 al. 2 lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:
“(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:
a) actul constitutiv, în copie certificată de persoana sau persoanele împuternicite de fondator sau fondatori să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.
(…)”
5. Art. 33 al. 2 din OG 26/2000 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată de persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director să desfăşoare procedura de înregistrare a modificării.”
4
VARIANTA 2
Rămâne neschimbată cerinţa autentificării sau a atestării statutului numai pentru faza înfiinţării asociaţiei sau fundaţiei, urmând ca modificările ulterioare ale statutului să poată fi înregistrate fără a mai fi necesară autentificarea sau atestarea lor de către avocat, fiind suficientă simpla certificare facută de persoana împuternicită. Astfel:
Art. 33 al. 2 din OG 26/2000 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată de persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director să desfăşoare procedura de înregistrare a modificării.”
 Go to top