Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L107/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L107/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Număr de înregistrare: 36
Data de postare a opiniei: 15.04.2021 13:20:00
De la: Suhai Constantin Bogdan
Textul opiniei: Buna ziua, Prin legea nr.17/2014 si respectiv legea 175/2020 practic se limiteaza/incalca dreptul vanzatorului de a dispune liber de propriul bun in sensul ca nu i se permite vanzatorului dreptul de a instraina direct dreptul de proprietate , cui doreste el, cu respectarea avizelor de la MAPN si Ministerului Culturii .Prin aceasta omisie facuta cu buna stiinta se aduce atingere dreptului de proprietate. Actul de vanzare in afara vectorului pecuniar pe care legea il reglementeaza presupune si un vector volitiv in sensul ca sunt cazuri in care vanzatorul doreste din diverse ratiuni proprii instrainarea terenului unei anumite persoane. Nereglementarea in clar a acestui aspect incalca flagrant dreptul de proprietate, drept consfiintit prin Constitutie . Legea 175/2020 –Art. 4 alin 1 litera f) –“ Preemptori de grad VI - persoane fizice cu domiciliul/re?edin?a situat/situata în unita?ile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unita?ile administrativ-teritoriale vecine. “ – Trebuie stipulat in clar : “ si persoane care detin proprietati ( case, terenuri ) in unita?ile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unita?ile administrativ-teritoriale vecine dar care nu au domiciliul/resedinta situate în unita?ile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unita?ile administrativ-teritoriale vecine . “Exista cazuri cand cei care vor sa cumpere detin teren intr-o zona si vor sa mai cumpere in vederea dezvoltarii unei activitati economice cu caracter agricol insa au domiciliul / resedinta in alta zona.Prin nespecificarea in clar a acestui aspect se restrange dreptul acestei categorii de persoane sa acceada la achizitia de teren extravilan ( agricol ) in vederea dezvoltarii unei activitati agricole . Art.4 alin 1 litera d) preemptori de rang IV: tinerii fermieri; Trebuie avut in vedere faptul ca Statul Roman prin politica abordata favorizeaza doar persoanele a caror etate se situeaza sub 40 de ani ceea ce reprezinta un imens handicap pentru restul cetatenilor, handicap care se materializeaza in inegalitatea de sanse . ( incalcare Art 16 Constitutie ) Prin urmare acest paragraf, din punctul meu de vedere, trebuie scos . Art. 4.1 trebuie scos in totalitate. Prin restul de modificari aduse se constata o tergiversare nejustificat de mare , o ingreunare, o birocratizare a actului de vanzare prin stabilirea de proceduri care nu fac altceva decat sa impiedice pe vanzatori si prin contagiune pe cumparatori de dreptul de a beneficia de dreptul lor de proprietate ( prezent sau viitor ) in timp util din punctul de vedere al celor direct interesati ( vanzator / comparator ) nu din punctul de vedere al legiuitorilor.
Cu stima,

L107/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Număr de înregistrare: 35
Data de postare a opiniei: 15.04.2021 0:00:00
De la: Asociatia Eco Ruralis
Textul opiniei:


 


 


 


B75/2021

 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și
înființarea Agenției Domeniilor Statului
 
 
Amendamente și observații din partea Asociației Eco Ruralis
Nr.crt. Forma actuală a Legii Forma și modificările inițiatorului propunerii legislative Observații și Amendamente
Eco Ruralis
 1.  
LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
(la data 13-oct-2020 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 175/2020 )
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
 
-
 1.  
Art. 1
 
Scopurile prezentei legi sunt:
a) asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
 
b) stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan;
(la data 13-oct-2020 Art. 1, litera B. din titlul I, capitolul I modificat de Art. II, alin. (2) din Legea 175/2020 )
 
c) comasarea terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic.
- La Articolul 1 propunem adăugarea următoarelor puncte:
 
d) facilitarea accesului la terenuri agricole pentru tineri fermieri;
 
e) susținerea accesului la pământ pentru producătorii agricoli locali și a fermelor de familie.
 
f) oprirea concentrării excesive și acaparării terenurilor agricole din România;
 
g) g) creșterea bonității și fertilității solului pe terenurile agricole și promovarea practicilor agricole ecologice și de mitigare a efectelor schimbărilor climatice.
 1.  
Art. 2
 
(1) Terenurile agricole situate în intravilan nu intră sub incidenţa prezentei reglementări.
 
(2) Prevederile prezentei legi se aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanelor juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene.
(la data 16-mai-2014 Art. 2, alin. (2) din titlul I, capitolul I modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 68/2014 )
 
(3) Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei legi.
 
La Articolul 2 alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
 
(1) Terenurie agricole situate în intravilan, precum și terenurile agricole situate parțial în intravilan și parțial în extravilan, care formează un singur  imobil, identificat printr-un singur număr cadastral, nu intră sub incidența prezentei reglementări.
Observație
 
Eco Ruralis susține modificarea alineatului (1) din Articolul 2. Această modificare vine în susținerea micilor fermieri care doresc să își extindă ferma  dar realitatea cadastrală din spațiul rural îngreuna acest proces. Conform acestei modificări terenurile agricole limitrofe cu așezămintele rurale pot fi mai ușor dobândite de către comunitatea locală și de  către tineri fermieri sau noi intrați în agricultură.
 1.  
Art. 3
 
(1) Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 13-oct-2020 Art. 3, alin. (1) din titlul I, capitolul II modificat de Art. II, alin. (2) din Legea 175/2020 )
 
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică preemptorilor.
 
(3) Avizele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura şi alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de a emite avizul, se consideră ca fiind favorabil.
 
(4) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, avizul se consideră ca fiind favorabil.
La Articolul 3 alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul contractelor de vânzare încheiate cu titularii dreptului de preempțiune prevăzuți la art. 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, notate ca atare în Cartea Funciară, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații în termenul stabilit, avizul se considera ca fiind favorabil.
-
 1.  
Art. 4
 
(1) Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale, în următoarea ordine:
 
a) preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;
 
b) preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigații exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;
 
c) preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) și (4);
d) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;
 
 
e) preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisești» şi unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcționarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisești» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;
 
f) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
 
g) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.
 
 
(2) Arendașul care dorește să cumpere terenul agricol arendat situat în extravilan trebuie să dețină această calitate în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat şi înregistrat potrivit dispozițiilor legale cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei și să îndeplinească următoarele condiții:
 
a) în cazul arendașilor persoane fizice, să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 
b) în cazul arendașilor persoane juridice şi asociații, persoane fizice, să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 
c) în cazul arendașilor persoane juridice, cu acționariat altă persoană juridică, acționarii care dețin controlul societății să facă dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
 
 
(3) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către tinerii fermieri, prioritate la cumpărarea terenului supus vânzării are tânărul fermier care desfășoară activități în zootehnie, cu respectarea condiției privind domiciliul/reședința stabilit/stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
 
(4) În sensul prezentei legi, tânăr fermier este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole.
 
(5) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan se stabilește astfel:
 
a)proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
 
b) în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 
c) proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;
 
d) în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.
 
(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
(7) Solicitarea și utilizarea extrasului de carte funciară sau, în condițiile legii, a certificatului de sarcini şi a documentației cadastrale valabile la încheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile şi alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credinţe atât a părţilor din contract, cât şi în faţa notarului public cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului asupra imobilului supus vânzării conform descrierii din cartea funciară.
(la data 13-oct-2020 Art. 4 din titlul I, capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 175/2020 )
 
Art. 41
(1) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
 
a) să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 
b) să desfășoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
 
c)să fie înregistrate de autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
 
(2) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele juridice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
 
a) să aibă sediul social şi/sau sediul secundar situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 
b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 
c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activităţi agricole, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
 
 
d) asociatul/acţionarul care deţine controlul societăţii să aibă domiciliul situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociaţii/acţionarii care deţin controlul societăţii sunt alte persoane juridice, asociaţii/acţionarii care deţin controlul societăţii să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
 
(3) În cazul neexercitării dreptului de preempţiune, potenţialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2).
 
(4) Documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
(5) În cazul neexercitării dreptului de preempţiune, dacă niciunul dintre potenţialii cumpărători, în termenul legal, nu îndeplineşte condiţiile pentru a putea cumpăra terenul agricol situat în extravilan, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condiţiile prezentei legi.
 
Art. 42
(1) Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plații impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.
 
(2) În cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăţilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligaţia de a plăti un impozit de 80% din diferenţa de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor şi momentul înstrăinării pachetului de control. În acest caz, impozitul pe profit privind diferenţa de valoare a acţiunilor sau părţilor sociale vândute se va aplica la o bază redusă proporţional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în activele fixe, orice dublă impozitare fiind interzisă.
 
(3) Prevederile art. 16 se vor aplica în mod corespunzător situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
 
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică reorganizării sau realocării de bunuri în cadrul aceluiaşi grup de societăţi.
 
(5) Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligaţia să le utilizeze exclusiv în vederea desfăşurării activităţilor agricole de la data cumpărării, iar în situaţia în care pe terenul agricol există investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi irigaţii exclusiv private se va păstra destinaţia agricolă a acestei investiţii.

(la data 13-oct-2020 Art. 4 din titlul I, capitolul III completat de Art. I, punctul 3. din Legea 175/2020 )
Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(1) Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale cu cele
prevăzute în ofertă, în următoarea ordine:
 
 
a) preemptori de rang I: coproprietarii; soții, rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;
 
 
b) preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, dacă aceste investiții sunt notate în Cartea Funciară;
 
 
 
 
 
 
 
 
c) preemptori de rang III: arendașii.
 
 
 
 
d) preemptori de rang IV: proprietarii terenurilor agricole care au cel puțin o latură comună, în tot sau în parte, cu terenul supus vânzării;
 
e) preemptori de rang V: tinerii fermieri;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) preemptori de rang VI: statul roman, prin Agenția Domeniilor Statului.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În sensul prezentei legi, tânăr fermier este o persoana cu vârsta de pana la 40 de ani, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. (n) din RegulamentuI (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate, notate în Cartea Funciara, se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
 
 
 
(4) Solicitarea și utilizarea extrasului de carte funciara la încheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile și alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credințe atât a parților din contract, cat și în fața notarului public cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului asupra imobilului supus vânzării conform descrierii din cartea funciară.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul 41 se abrogă.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul 42 se abrogă.
Propunem modificarea Articolului 4 astfel ca să aibă următorul cuprins:
 
(1) Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale cu cele prevăzute în ofertă, în următoarea ordine:
 
a) preemptori de rang I: coproprietarii; soții, rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;
 
b) preemptori de rang II: proprietarii terenurilor agricole care au cel puțin o latură comună, în tot sau în parte, cu terenul supus vânzării;
 
c) preemptori de rang III. tineri fermieri;
 
d) preemptori de rang IV: arendași;
 
e) preemptori de rang V: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
 
f) preemptori de rang VI: cooperative agricole locale de producție înregistrate în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
 
g) preemptori de rang VII. organizații non-profit cu statut în promovarea și susținerea producătorilor agricoli;
 
h) preemptori de rang VIII. statul roman, prin Agenția Domeniilor Statului.
 
(2) În sensul prezentei legi, tânăr fermier este o persoana cu vârsta de pana la 40 de ani, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. (n) din RegulamentuI (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole.
 
(3) În cazul în care exercitarea dreptului de preempțiune se face de mai mulți preemptori de același rang cu  prioritatea la cumpărarea terenului supus vânzării are preemptorul care desfășoară o agricultură bazată pe principii agroecologice.
 
 
 
Observații:
Eco Ruralis susține menținerea afiniilor până la gradul al treilea inclusiv ca și preemptori principali. Prin asta  se lărgește posibilitatea transmisiei intra-familiale a terenurilor agricole și continuarea agriculturii familiale. 
 
Propunem eliminarea literei b) din propunerea legislativă. Înțelegem că, dat fiind permanența culturilor de pomi fructiferi, viță de vie și hamei se propune o prioritizare înaltă. Totuși această modificare slăbește drepturile micilor producătorilor locali pentru că:
a) realitatea cadastrului terenurilor agricole arată că foarte multe terenuri agricole aparținând micilor producători nu sunt cadastrate, astfel, cei mai mulți mici producători care au livezi, viță de vie sau hamei sunt excluși în a fi preemptori de rang mai înalt.
b) Totodată, cu referire la mențiunea sistemelor de irigare, menținerea acestui articol favorizează marile exploatații industriale care deja dobândesc sisteme de irigare complexe să devină preemptori de rang înalt și să concentreze și mai mult teren agricol.
 
Propunem ca proprietarii terenurilor agricole care au cel puțin o latură comună, în tot sau în parte, cu terenul supus vânzării să devină preemptori de rang mai înalt ca și arendașii.
 
Datele arată că majoritatea arendașilor din România sunt mari ferme industriale. Astfel, menținerea arendașilor ca și preemptori cu rang mai înalt ar favoriza concentrarea excesivă a proprietății terenurilor agricole.
 
Totodată, prin această modificare, vecinii terenului agricol aflat la vânzare ar fi avantajați să intervină cu mai mult succes în procesul de cumpărare, contribuind scopului de consolidare a terenurilor dar și în crearea de exploatații agricole viabile din punct de vedere economic.
 
Mai mult, prin ridicarea rangului preemptorilor care sunt tineri fermieri legea ar favoriza rejuvenarea fermierilor din România și accesul tinerilor la pământ pentru a-și consolida și scala producția agricolă.
 
În final, propunem introducerea de alți preemptori pentru a facilita:
- accesul la pământ agricol pentru comunitățile rurale locale și regionale cu mențiunea că Eco Ruralis nu susține dovada duratei de 5 ani de domiciliu/reședință, doar pur și simplu pe baza actului doveditor (act de identitate/permis de ședere) la momentul exercitării dreptului de preemptiune;
- dezvoltarea cooperativelor locale de producție agricolă;
- serviciul organizaților non-profit cu statut în promovarea agriculturii sustenabile (de ex. ferme școală, incubatoare de agricultură și dezvoltarea de bănci de pământ comunitare te tip „land trust” pentru facilitarea accesului la pământ pentru noi intrați în agricultură);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susținem abrogarea Articolului 41 dacă preemptorii sunt mai bine definiți deoarece în forma ei prezentă acest articol este extrem de limitativ, creează un blocaj general pe piața funciară, are o tentă naționalistă și contravine mai multor principii fundamentale UE.
 
Cu drepturi de preempțiune bine definite, se poate asigura faptul că fermierii locali, tinerii fermieri și comunitatea locală în general sunt prioritizate în accesul lor la pământ.
 
Mai mult, criteriul de acces la pământ nu ar trebui să fie proveniența cumpărătorului ci stipularea modului prin care folosește terenul agricol (de exemplu: practici agroecologice, servicii de mediu, ocuparea forței de muncă la nivel local, beneficii sociale și producție de hrană diversificată și de calitate nu producție de materie primă pentru piețe internaționale). Astfel s-ar putea fundamenta mai clar nevoia de a limita  investiții funciare care au un caracter speculativ și un efect negativ asupra comunităților rurale și țărănești.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem menținerea și modificarea Articolului 42 și redenumirea ei în Articolul 41 având următorul conținut:
 
(1) Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plații impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.
 
(2) În cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăţilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligaţia de a plăti un impozit de 80% din diferenţa de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor şi momentul înstrăinării pachetului de control. În acest caz, impozitul pe profit privind diferenţa de valoare a acţiunilor sau părţilor sociale vândute se va aplica la o bază redusă proporţional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în activele fixe, orice dublă impozitare fiind interzisă.
 
(3) Prevederile art. 16 se vor aplica în mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
 
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică reorganizării sau realocării de bunuri în cadrul aceluiași grup de societăți.
 
(5) Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligaţia să le utilizeze exclusiv în vederea desfăşurării activităţilor agricole de la data cumpărării.
 
Observație:
Eco Ruralis recomandă menținerea acestui articol, deoarece se descurajează specula cu terenuri agricole și apetitul fondurilor speculative de investiții de a acapara pământ.  Este vitală menținerea terenurilor agricole pentru producție agricolă, în vederea creșterii suveranității alimentare în plan național și UE.
 1.  
Art. 5
(1) În toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ţine loc de contract de vânzare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

(la data 13-oct-2020 Art. 5, alin. (1) din titlul I, capitolul III modificat de Art. II, alin. (2) din Legea 175/2020 )
 
(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege.
(la data 16-mai-2014 Art. 5 din titlul I, capitolul III modificat de Art. II, punctul 2. din Legea 68/2014 )
-  
 1.  
Art. 6
(1) Prin derogare de la art. 1.730 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1), primăria are obligația să afișeze timp de 45 de zile lucrătoare oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia.
(la data 13-oct-2020 Art. 6, alin. (2) din titlul I, capitolul III modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 175/2020 )
 
(3)Primăria are obligația de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz, precum şi Agenţiei Domeniilor Statului un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, copiile cererii de afişare a ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1), procesul-verbal de afişare a ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.
(la data 13-oct-2020 Art. 6, alin. (3) din titlul I, capitolul III modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 175/2020 )
 
(4)În scopul unei transparențe extinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului prevăzut la alin. (3), structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, au obligația să afișeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile.
 
(5)Primăria are obligația de a transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul prevăzut la art. 41 alin. (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.
 
(6)În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligația să notifice titularilor dreptului de preempțiune, la domiciliul, reședința sau, după caz, sediul acestora, înregistrarea ofertei de vânzare; în cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu pot fi contactați, notificarea se va face prin afișarea la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei.
 
(7)Procedura privind notificarea titularilor dreptului de preempțiune cu privire la înregistrarea ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
(8)În cazul în care suprafața de teren care face obiectul intenției de vânzare se află la limita a două teritorii administrative, primăria va înștiința autoritatea publică locală cu care aceasta se învecinează, care la rândul ei va notifica titularii drepturilor de preempțiune, cu respectarea prevederilor alin. (6).
(la data 13-oct-2020 Art. 6, alin. (4) din titlul I, capitolul III completat de Art. I, punctul 5. din Legea 175/2020 )
La articolul 6 alineatele (2) și (3) se modifica și vor avea următorul cuprins:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligația să afișeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său și pe pagina de internet a acesteia.
 
 
 
 
 
(3) Primăria are obligația de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare structura centrală, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz, respectiv copiile cererii de afișare, ale ofertei de vânzare și ale documentelor doveditoare prevazute la alin. (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 6 alineatui (5) se abroqa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnalăm lipsa textului „...un dosar care să cuprindă lista preemptorilor” înainte de cuvântul „respectiv”.
 
 
 
 
 1.  
Art. 7
(1) Titularul dreptului de preempțiune trebuie ca, în termenul de 45 de zile lucrătoare, să îşi manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișata. Primăria va afișa, inclusiv pe site-ul propriu, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afișare pe site-ul structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.
 
 
(2) Comunicarea acceptării ofertei vânzătorului se înregistrează la primărie de către titularul dreptului de preempţiune însoţită de documentele justificative, prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
(3) În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), mai mulţi preemptori de rang diferit îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, se aplică prevederile art. 4.
 
 
 
(4) În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), mai mulţi preemptori de acelaşi rang îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare şi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, se aplică prevederile art. 4.
 
(5) În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalți preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preț, cu respectarea prevederilor art. 4.
(6) Procedura prevăzută la alin. (5) se va desfășura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2).
 
(7)În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, primăria are obligaţia să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorilor, potenţiali cumpărători, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale.
 
(8)Dacă, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), primăria constată că niciunul dintre titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, se aplică dispozițiile art. 41 alin. (3) şi art. 6 alin.
(5). Vânzarea terenului la un preț mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare prevăzută la art. 6 alin. (1), în condiții mai avantajoase decât cele arătate în aceasta ori cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 41 atrage nulitatea absolută.
 
(9)În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), respectiv în termenul de 10 zile prevăzut la alin. (6), vânzătorul modifică datele înscrise în oferta de vânzare, acesta reia procedura de înregistrare a cererii prevăzute la art. 6 alin. (1), cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(la data 13-oct-2020 Art. 7 din titlul I, capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 175/2020 )
Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Titularul dreptului de preempțiune trebuie ca, în termenul de 30 de zile prevazut la art. 6 alin. (2), să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și sa o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată, însoțită de documentele justificative, prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Primăria va afișa în termen de 24 de ore de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afișare pe site către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz.
 
(2) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevazut la art. 6 alin. (2), mai mulți preemptori de rang diferit își manifestă în scris intenția de cumpărare, ia prețul și în condițiile prevazute în oferta de vânzare, contractul se va încheia cu preemptorul de rang superior.
 
(3) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevazut la art. 6 alin. (2), mai mulți preemptori de același rang își manifestă în scris intenția de cumpărare și niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la prețul și condițiile prevăzute în oferta de vânzare, vânzătorul va alege dintre aceștia și va comunica numele acestuia primăriei.
 
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea prevazută la alin. (2) și (3), primăria are obligația sa transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorului ales, potențial cumpărător, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor legale.
 
 
 
(5) Dacă, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin, (2), niciunui dintre titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, la prețul și în condițiile ofertei vânzătorului, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege și de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să înștiințeze în scris primăria despre aceasta.
 
(6) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin, (2) vânzătorul modifică datele înscrise în oferta de vânzare, acesta reia procedura de înregistrare a cererii prevazute la art, 6, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
 
 
 
 1.  
Art. 71
(1) Înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2), vânzătorul poate depune la primăria unde a fost înregistrată cererea de afişare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită retragerea ofertei. În acest caz, primăria va încheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevăzute de prezenta lege şi va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz, şi Agenţiei Domeniilor Statului.
(2) În cazul în care, înainte de împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), unul dintre titularii dreptului de preempțiune care și-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie o cerere de renunțare la comunicarea de acceptare, se aplică prevederile art. 4.
(la data 13-oct-2020 Art. 7 din titlul I, capitolul III completat de Art. I, punctul 7. din Legea 175/2020 )
La articolul 71 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul în care, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile lucrătoare prevazut la art. 6 alin. (2), unul dintre titularii dreptului de preempțiune care și-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie o cerere de renunțare la acceptarea ofertei, se aplică prevederile art. 4.
Observație:
 
Înțelegem intenția de a eficientiza actuala lege dar considerăm că reducerea termenelor de consultare este în deserviciul unei vânzări transparente și adecvat consultative față de preemptori.
 
Susținem menținerea termenelor menționate în prezenta formă a legii, care sunt și mai complet formulate ca fiind “zile lucrătoare”, față de noua formă unde se menționează cu preponderență doar  “zile”, creând confuzie.
 1.  
Art. 8
Dispozițiile prezentului capitol privitoare la exercitarea dreptului de preempțiune se completează cu prevederile dreptului comun.
 
-  
 1.  
Art. 9
 
 
(1) Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanta a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, pentru cazurile prevăzute la art. 4, se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, de către structura centrală.
 
(2)Avizul necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, pentru cazul prevăzut la art. 41 alin. (1) şi (2) sau la art. 71 alin. (2), se emite de către structurile teritoriale, pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.
 
(3)Anularea avizelor prevăzute la alin. (1) şi (2) emise de structura centrală sau structurile teritoriale intervine ca urmare a decesului vânzătorului sau a decesului preemptorului, înainte de încheierea contractului de vânzare sau anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, după caz.
 
(4)Autoritatea emitentă a avizelor prevăzute la alin. (1) şi (2) poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
(la data 13-oct-2020 Art. 9 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 175/2020 )
Articolul 9 se modifica și va avea următorul cuprins:
 
(1) Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare În forma autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanța a unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de pana la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafață de peste 30 de hectare, de către structura centrală.
 
 
(2) Autoritatea emitentă a avizelor prevazute la alin. (1) poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În situația în care, după eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) și (2), dar anterior încheierii contractului de vânzare, intervine decesul vânzătorului sau al preemptorului care a acceptat oferta de vânzare, contractul de vânzare se încheie cu moștenitorii vânzătorului sau ai preemptorului care a acceptat oferta, în condițiile prevăzute în aceasta, fără a solicita eliberarea unor noi avize.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observație:
 
Considerăm că în cazul decesului oricărei părți, procesul să înceteze, în cazul proprietarului, pentru a oferi șansa succesorilor de a-și exercita dreptul la succesiune, iar în cazul moștenitorilor unui preemptor s-ar putea ca aceștia să nu aibă intenția de a cumpăra terenul și ar rămâne la latitudinea lor să inițieze un proces de renunțare a cumpărării.
 
Astfel, susținem menținerea alineatului (3) din Articolul 9 în forma ei actuală.
 1.  
Art. 10
 
 
(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 şi 41 se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2) sau a termenului prevăzut la art. 7 alin. (6) şi (9). În cazul îndeplinirii condiţiilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul/avizul final necesar încheierii contractului de vânzare, prevăzut la art. 9 alin. (1) şi (2).
 
 
 
 
(2) În cazul în care niciun preemptor nu şi-a manifestat intenția de cumpărare, verificarea îndeplinirii condițiilor de către potențialii cumpărători, prevăzute la art. 41, se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, în termen de 10 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (5), după caz, şi se emite avizul prevăzut de art. 9 alin. (2).
 
(3) În situația în care, în urma verificărilor de către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, se constată că preemptorul ales sau potențialul cumpărător nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege, se va emite un aviz negativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare prevăzut la alin. (1) şi (2).
 
(4) Avizele prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi eliberate prin grija structurilor teritoriale. Avizele vor fi publicate pe site-urile proprii, în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, pentru o perioadă de 30 de zile.
 
 
(5) În situația în care nu s-a înregistrat nicio ofertă de cumpărare, la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (3), în termen de 10 zile lucrătoare, primăriile emit procesul-verbal de finalizare a procedurii. Procesul-verbal se eliberează vânzătorului și se comunică structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.
 
(6)Procedura de emitere şi de eliberare a avizelor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 13-oct-2020 Art. 10 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 175/2020 )
Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea datelor și documentelor prevazute la art. 6, respectiv art. 7. În cazul îndeplinirii condițiilor legale, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care niciun preemptor nu își manifestă intenția de cumpărare prin depunerea ofertei în termenul prevazut de prezenta lege, nu este necesară emiterea avizului prevazut de art. 9. În acest caz, contractul de vânzare se încheie pe baza adeverinței eliberate de primărie.
 
(2) În situatia în care, în urma verificărilor de către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, se constată ca preemptorul ales nu îndeplinește condițiile prevazute de prezenta lege, se va emite un aviz negativ, în termen de doua zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare prevazut la alin. (1).
 
 
 
 
(3) Avizele prevazute la alin. (1) și (2) vor fi eliberate prin grija structurilor teritoriale. Avizele vor fi publicate pe site-urile proprii, în termen de doua zile lucrătoare de la emitere.
 
 
 
 
 
 
(4) Structurile prevăzute la alin. (1) și procedura de emitere și de eliberare a avizelor vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
 
 
 1.  
  După articolul 10 se introduce un nou articol. art. 101 cu următorul cuprins:
 
Arendașul care dorește să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie sa dețină această calitate pentru terenul respectiv, stabilita printr-un contract de arenda valabil încheiat cu cel puțin șase luni înainte și înregistrat potrivit dispozițiilor legale, la momentul afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei.
 
 1.  
Art. 11
Arendașul care dorește să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să dețină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale, la momentul afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei.
(la data 13-oct-2020 Art. 11 din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 10. din Legea 175/2020 )
-  
 1.  
Art. 12
(1) În exercitarea atribuțiilor care rezultă din aplicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz:
a) asigură publicarea ofertelor de vânzare pe site-ul propriu;
b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare de către preemptorul sau potenţialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege;
d) emite avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (3) necesare încheierii contractului de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e)constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit, conform prevederilor art. 17.
 
(2) Se instituie Registrul unic naţional privind circulația şi destinația terenurilor agricole situate în extravilan, denumit în continuare Registru unic, sistem electronic, constituit pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de către autorităţile administraţiei publice locale, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
 
(3) Registrul unic se realizează, se actualizează şi se administrează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
 
(4) Instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale datele şi informaţiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale şi actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate în extravilan.
 
(5)Procedura privind realizarea, actualizarea şi administrarea Registrului unic, precum şi modalităţile de transmitere a datelor şi informaţiilor de către instituţiile prevăzute la alin. (2) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
(6)Finanţarea cheltuielilor privind realizarea Registrului unic prevăzut la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(la data 13-oct-2020 Art. 12 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 175/2020 )
La Articolul 12 alineatul (1) litera d) se modifică și va avea urmatorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) emite avizele prevazute în competența sa de prezenta lege, necesare încheierii contractului de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 
 1.  
Art. 13
Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravențională sau civilă, după caz.
 
-  
 1.  
Art. 14
 
Constituie contravenții următoarele fapte:
a) vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, fără avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, prevăzut la art. 3 alin. (4);
(la data 13-oct-2020 Art. 14, litera A. din titlul I, capitolul V modificat de Art. II, alin. (2) din Legea 175/2020 )
 
 
b) vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut la art. 3 alin. (1), dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
(la data 13-oct-2020 Art. 14, litera B. din titlul I, capitolul V modificat de Art. II, alin. (2) din Legea 175/2020 )
 
c) vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizele structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
(la data 13-oct-2020 Art. 14, litera C. din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 175/2020 )
 
d) nerespectarea dreptului de preempţiune în condiţiile prevăzute la art. 4 şi a condiţiilor prevăzute la art. 41 şi 42;
(la data 13-oct-2020 Art. 14, litera D. din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 175/2020 )
 
e)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), (3) şi (6) şi art. 7 alin. (1) şi (7) de către primării.
(la data 13-oct-2020 Art. 14, litera D. din titlul I, capitolul V completat de Art. I, punctul 13. din Legea 175/2020 )
Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
Constituie contravenții următoarele fapte;
a) vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheotogic reperat sau zone cu potential arheologic evidențiat întamplator, fără avizul specific al Ministeruiui Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, prevăzut la art. 3 alin. (4), dacă această situație era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
 
b) vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fara avizul specific al Ministerului Apararii Nationale, prevazut la art. 3 alin. (1), dacă această situație era notată în cartea funciară la data solicitarii extrasului de carte funciară pentru autentificare:
 
 
 
c) vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizele structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministeruiui Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale, dupa caz, prevazute la art. 9, cu nerespectarea dreptului de preempțiune în condițiile prevăzute la art. 4.
 
 
d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), (3) și (6), art, 7 alin. (1) §i (4), respectiv
a art. 10 alin. (1) de către primării.
 
 1.  
Art. 15
Contravențiile prevăzute la art. 14 se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei.
(la data 13-oct-2020 Art. 15 din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 175/2020 )
 
Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Contravențiile prevazute la art. 14 se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.
 
 1.  
Art. 16
Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit prevederilor art. 4-42, sau fără obținerea avizelor prevăzute la art. 3 şi 9 este interzisă și se sancționează cu nulitatea absolută.
(la data 13-oct-2020 Art. 16 din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 175/2020 )
Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempțiune, potrivit prevederilor art. 4, sau fără obținerea avizelor prevazute la art. 3 și 9 este interzisă și se sancționează cu nulitatea relativă.
Propunem modificarea Articolului 16 astfel:
 
Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempțiune, potrivit prevederilor art. 4-41, sau fără obținerea avizelor prevazute la art. 3 și 9 este interzisă și se sancționează cu nulitatea absolută.
 
Observație:
Pentru o mai bună transparentă recomandăm menținerea sancțiunii de nulitate absolută.
 
 
 1.  
Art. 17
(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către:
a) structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 14 lit. d) şi e);
b) instituţiile abilitate pentru contravenţiile prevăzute la art. 14 lit. a)-c).
 
(2)Procedura privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se reglementează prin normele metodologice.
(la data 13-oct-2020 Art. 17 din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 175/2020 )
-  
 1.  
Art. 18
Prevederile art. 14-17 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
-  
 1.  
Art. 19
Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 15 se constituie venit la bugetul de stat.
 
-  
 1.  
Art. 20
(1)Prevederile prezentei legi nu se aplică antecontractelor şi pactelor de opțiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituționalitate şi constată că prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt neconstituţionale.
(la data 09-feb-2015 Art. 20, alin. (1) din titlul I, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 755/2014)
(la data 13-oct-2020 Art. 20, alin. (1) din titlul I, capitolul V abrogat de Art. I, punctul 17. din
Legea 175/2020 )
 
(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică înstrăinărilor între coproprietari, soți, rude și afini până la gradul al treilea, inclusiv.
(la data 19-oct-2014 Art. 20, alin. (2) din titlul I, capitolul V modificat de Art. X, punctul 1. din Legea 138/2014 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cadrul procedurilor de executare silită şi contractelor de vânzare încheiate ca urmare a îndeplinirii unor formalităţi de licitaţie publică, cum este cazul celor realizate în cadrul procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sau ca urmare a apartenenţei imobilului la domeniul privat de interes local sau judeţean al unităţilor administrativ-teritoriale.
(la data 19-oct-2014 Art. 20, alin. (2) din titlul I, capitolul V completat de Art. X, punctul 2. din Legea 138/2014 )
La articolul 20, dupa alineatul 2 se introduc două noi alineate. alin. (21) și (22). cu următorul cuprins:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21) în situația în care vânzătorul nu a solicitat afișarea unei oferte de vânzare la primărie, iar calitatea de cumpărător urmează a fi deținută de către persoanele menționate la alin. (2), nu este necesara solicitarea avizelor prevăzute de prezenta lege.
 
(22) Dacă vânzătorul a solicitat afișarea la primărie a ofertei de vânzare, persoanele menționate la alin. (2) pot accepta oferta de vânzare în calitate de preemptor de rang 1, iar contractul de vânzare se va încheia cu solicitarea avizelor prevăzute de lege, după caz.
 
 
 1.  
Art. 21
(1) În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor elabora normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului culturii, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
 
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
(3) Normele metodologice vor fi emise în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 
(4) Până la data publicării normelor metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aplică regulile de drept comun.
   
 1.  
  Art. II. - în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și Înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014, în conformitate cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.  
 1.  
  Art. III. - Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publice si private a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.  
       
Semnalăm de asemenea lacune sau subiecte importante ne-abordate corespunzător de către prezenta propunere de modificare a legii vânzării terenurilor agricole:
 
• se menține ca și preemptor dar nu se asigură participarea activă a statului prin Agenția Domeniilor Statului (ADS) în intervenția pe piața funciară. Propunem o definire mai amplă a rolului ADS în intervențiile ei pe piața funciară. După modelul SAFER din Franța, ADS ar trebui abilitată să își crească capacitatea de intervenție la maxim și să își exercite dreptul de preempțiune în majoritatea cazurilor când preemptorii de rang mai înalt nu au intervenit. Astfel, terenurile agricole ofertate spre vânzare ar ajunge doar ocazional pe piața funciară liberă și ADS ar putea redistribui terenurile preluate către tineri fermieri (ca program deja existent).
 
• o masură acceptată de către Comisia Europeană este limitarea sau stabilirea unui plafon superior de achiziții de terenuri agricole. (De exemplu: nu se permit achiziții mai mari de 1000 ha sau ferme cu o suprafața totală mai mare de 5000 ha). Prezenta propunere nu include și această posibilitate care ar scade apetitul speculativ asupra terenurilor agricole.
 
• nu răspunde concret problemei de concentrare și acaparare de terenuri, fără o plafonare și un plan de redistribuție funciară (printr-un ADS activ și capacitat financiar), prezenta propunere riscă să continue în a fi doar un set de reglementări menite să birocratizeze piața funciară și astfel doar să prelungească procesul de concentrare și acaparare.
 
Prin acest proiect de lege, România are șansa de a folosi argumente pragmatice pentru a-și redefini legislația pe pământ. Propunerile Eco Ruralis susțin implementarea Orientării Naţiunilor Unite cu privire la Guvernarea Responsabilă a Terenurilor, Fondului Piscicol şi Pădurilor și articulării legale în contextul legislativ din România.[i] Țara noastră este semnatara acestor linii directoare și deja și-a asumat transpunerea lor în legislația națională.
 
[i]      http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/

L107/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Număr de înregistrare: 31
Data de postare a opiniei: 08.04.2021 7:34:00
De la: Gkountis Dimitrios
Textul opiniei: Buna ziua! --Art 7(5) a proiectului legii: scrie ca in cazul in care niciun dintre titularii dreptului de preemtiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, la pretul si in conditii ofertei vanzatorului, vanzarea terenului este libera, cu respectarea dispozitiilor prevazute de prezenta lege si de normele metodologice urmand ca vanzatorul sa instiinteze in scris primaria despre aceasta.” Asa cum este scris este parca vanzarea libera este permis cu orice prêt/conditii(adica nerespectand pretul/conditiile a ofertei de vanzare)-adica chiar si în condi?ii mai avantajoase decât cele aratate în aceasta ori cu nerespectarea condi?iilor. Asta nu e corect. Am uitat in toate legea si nu este ceva in genul sa interzica vanzarea libera în condi?ii mai avantajoase decât cele aratate în aceasta ori cu nerespectarea condi?iilor. In forma actuala a legii, art 7(8) scrie clar ca asta ar aduce nulitate absoluta. Dar clauza asta a fost sters la proiectul de lege. Art 16 nu priveste cazul vanzarii libere a terenului in cazul ca nici un preemtor nu prezinta interes ci nerespectarea dreptului de preemtiune, dupa art 4 sau fara obtinerea avizelor prevazute la art 3 si 9. De asemenea art 10 a proiectului scrie “In cazul in care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de cumparare prin depunerea ofertei in termenul prevazut de prezenta lege, nu este necesara emiterea avizului prevazut de art. 9.” --Credem ca e bun articolul 7 alin 8 a legii actuale. In conditiile proiectului actual de lege, clauza asta ar putea fi redactata astfel: “vanzarea terenului la un prêt mai mic decat cel cerut in oferta de vanzare, in conditii mai avantajoase decat cele aratate ori cu nerespectarea conditiilor prevazute la art 4 atrage nulitate absoluta”
--art 16: pe versiunea actual a legii este “nulitate absoluta”, insa dupa proiectul va fi “nulitate relativa”. Credem ca ar fi mai bine daca este nulitate absoluta. --credem ca ar asigura o transparenta aduagatoare daca Primaria ar afisa lista preemtorilor pe sediul si pe pagina web a acesteia precum si lista celor preemtori care au aceptat oferta de vanzare. Cu respect

L107/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Număr de înregistrare: 30
Data de postare a opiniei: 07.04.2021 8:28:00
De la: oliver
Textul opiniei: Buna ziua, Apreciez ca ar trebui clarificat si aspectul incert al aplicabilitatii acestei legi si la alte modalitati de transfer al dreptului de proprietate (ontract de schimb etc.). Referirea exlusiva la “vânzare” este diferit interpretata înclusiv în rândul notarilor.

L107/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Număr de înregistrare: 27
Data de postare a opiniei: 29.03.2021 16:25:00
De la: Gkountis Dimitrios
Textul opiniei: Buna ziua! --Art 7(5) a proiectului legii: scrie ca in cazul in care niciun dintre titularii dreptului de preemtiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, la pretul si in conditii ofertei vanzatorului, vanzarea terenului este libera, cu respectarea dispozitiilor prevazute de prezenta lege si de normele metodologice urmand ca vanzatorul sa instiinteze in scris primaria despre aceasta.” Asa cum este scris este parca vanzarea libera este permis cu orice prêt/conditii(adica nerespectand pretul/conditiile a ofertei de vanzare)-adica chiar si în condi?ii mai avantajoase decât cele aratate în aceasta ori cu nerespectarea condi?iilor. Asta nu e corect. Am uitat in toate legea si nu este ceva in genul sa interzica vanzarea libera în condi?ii mai avantajoase decât cele aratate în aceasta ori cu nerespectarea condi?iilor. In forma actuala a legii, art 7(8) scrie clar ca asta ar aduce nulitate absoluta. Dar clauza asta a fost sters la proiectul de lege. Art 16 nu priveste cazul vanzarii libere a terenului in cazul ca nici un preemtor nu prezinta interes ci nerespectarea dreptului de preemtiune, dupa art 4 sau fara obtinerea avizelor prevazute la art 3 si 9. De asemenea art 10 a proiectului scrie “In cazul in care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de cumparare prin depunerea ofertei in termenul prevazut de prezenta lege, nu este necesara emiterea avizului prevazut de art. 9.” --Credem ca e bun articolul 7 alin 8 a legii actuale. In conditiile proiectului actual de lege, clauza asta ar putea fi redactata astfel: “vanzarea terenului la un prêt mai mic decat cel cerut in oferta de vanzare, in conditii mai avantajoase decat cele aratate ori cu nerespectarea conditiilor prevazute la art 4 atrage nulitate absoluta”
--art 16: pe versiunea actual a legii este “nulitate absoluta”, insa dupa proiectul va fi “nulitate relativa”. Credem ca ar fi mai bine daca este nulitate absoluta. --credem ca ar asigura o transparenta aduagatoare daca Primaria ar afisa lista preemtorilor pe sediul si pe pagina web a acesteia precum si lista celor preemtori care au aceptat oferta de vanzare. Cu respect

L107/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Număr de înregistrare: 21
Data de postare a opiniei: 23.03.2021 9:50:00
De la: Ani?ei Ana-Caterina
Textul opiniei: Legea ?i normele de aplicare nu doar ca sunt pline de neconcordan?e, incertitudini, proceduri care efectiv sunt imposibil de pus în practica, însu?i principiul securita?ii juridice este încalcat. Aceste reglementari au consecin?e nu doar defavorabile pentru unele persoane, ci deosebit de grave pentru toate persoanele (fie ele persoane fizice, ori persane juridice; oameni simpli, ori profesioni?ti, ceta?eni români, ori ceta?eni straini). Pe scurt, însa?i CJUE recunoa?te numeroase motive ce ?in de agricultura care pot justifica restric?ionarea liberta?ilor fundamentale, dar principala condi?ie este ca aceste motive/obiective sa fie clar definite ?i instrumentele alese de statele membre sa fie propor?ionale cu obiectivele urmarite, fara a depa?i ceea ce este necesar ?i fara a fi discriminatorii. Dar aplicarea acestor reglementarilor prevazute de Legea nr.175/2020 pentru modificarea ?i completarea legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan ?i de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societa?ilor comerciale ce de?in în administrare terenuri proprietate publica ?i private a statului cu destina?ie agricola ?i înfiin?area Agen?iei Domeniilor Statului; publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.741/14.08.2020; în vigoare din 14 octombrie 2020 ?i de Ordinul pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii ?i dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale ?i administra?iei publice, al ministrului apararii na?ionale ?i al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan (…); publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.127/08.02.2021, este neclara, imprecisa, imprevizibila. Principalele încalcari constitu?ionale, precum ?i ale dreptului European cu aceste reglementari na?ionale sunt urmatoarele: 1. condi?ionarea cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan de de?inerea de catre dobânditor a unei formari profesionale specifice în agriocultura; daca exercitarea de activita?i agricole este permisa, în general, fara nicio atestare a competen?ei, cum sa se ceara o anumita formare profesionala pentru achizi?ia de terenuri? 2. Condi?ionarea cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan de faptul ca dobânditorul sa î?i aiba domiciliul/re?edin?a/sediul pe terenul/unitatea administrativ teritoriala respectiva sau pe teritoriul statului na?ional – aceste condi?ionari încalca libera circula?ie a capitalurilor, libertatea de mi?care, de stabilire, precum ?i dreptul dobânditorului de a-?i alege în mod liber re?edin?a. Orice condi?ie privind re?edin?a poate constitui inclusiv o discriminare indirecta pe motiv de ceta?enie sau na?ionalitate. 3. Faptul ca una din condi?iile pe care dobânditorul/cumparatorul de terenuri agricole situate în extravilan trebuie sa le îndeplineasca este sa dovedeasca ca 75% din veniturile sale din ultimii 5 ani reprezinta venituri din agricultura. Pai, de exemplu, eu doresc sa achizi?ionez un teren acum, în vederea unor investi?ii, nu am cum sa îndeplinesc aceasta condi?ie pentru ca nu am facut agricultura pâna acum. Aceasta condi?ie afecteaza libera circula?ie a capitalurilor, investi?iile, fie ele române?ti sau straine. 4. Faptul ca în cazul terenurilor agricole situate în extravilan care sunt înstrainate anterior împlinirii unui termen de 8 ani de la cumparare, se instituie obliga?ia pla?ii impozitului de 80% pe suma ce reprezinta diferen?a dintre pre?ul de vânzare ?i pre?ul de cumparare, în baza grilelor din respectiva perioada. Nicaieri în lege sau în norme, nu se precizeaza care este natura legala a acestui impozit, cum se stabile?te, cum/când/cine îl încaseaza. Dincolo de aceste aspecte, este legal/constitu?ional/drept un astfel de impozit? De multe ori, oamenii au nevoie urgenta de bani ?i trebuie sa vânda un teren. Pe lânga nevoia/urgen?a lor sa îi împovaram ?i mai mult? Sa le mai luam din bani? De asemenea, nu este clar daca acest impozit prive?te doar terenurile dobândite prin cumparare, care se vând anterior împlinirii unui termen de 8 ani de la cumparare, sau de exemplu, ?i contractelor de între?inere care se noveaza în contract de vânzare-cumparare? 5. Persoanele juridice sunt afectate de acelea?i probleme de mai sus, plus de altele. Se cere ca persoana juridica sa aiba sediul (principal/secundar) pe teritoriul na?ional. Pâna aici nicio probpema. Doar ca nu e de ajuns. Se pare ca pe lânga aceasta condi?ie aplicabila persoanei juridice, se mai cere ?i ca asocia?ii/beneficiarii reali sa aiba ?i ei domiciliul/re?din?a pe terioriul na?ional. Nu este cam mult? E strigator la cer cred eu! În plus, la fiecare opera?iune (vânzare/cumparare) se cer hotarâri AGA în original pentru opera?iunea în sine, pentru datele privind persoana juridica, pentru reperezentarea societa?ii, pentru asocia?i/beneficiari reali. De ce mai avem Codul Civil, Constitu?ia, lege speciala a societa?ilor comerciale, act constitutive, statut, Registrul Comer?ului unde se fac toate men?iunile etc, daca mai nou trebuie duse toate aceste documente, în original, de fiecare data, la primarii? Ce se întâmpla în acest caz cu protec?ia datelor personale, a secretelor de afaceri, a secretelor de serviciu etc? 6. În cazul preemptorilor de rang I, de exemplu copilul-cumparator al vânzatorului. În aceasta situa?ie este suficienta adeverin?a/procesul verbal ca nu s-a depus oferta/nu s-a demarat procedura de vânzare-cumparare, sau copilul-cumparator tot trebuie sa îndeplineaca celelalte condi?ii prevazute de lege pentru a putea dobândi (agricultor, venituri din agricultura etc.)? 7. La autentificarea contractelor de vânzare având ca obiect terenuri Agricole situate în extravilan, notarul public trebuie sa solicite ?i sa verifice absolut toate documentele care au format dosarul de preemp?iune (procese verbale, documente privind îndeplinirea condi?iei de agricultor etc.), sau îi sunt suficiente avizele men?ionate de lege (care includ toate aceste informa?ii)? 8. Mai sunt multe alte neclarita?i doar apparent mai minore, ca de exemplu, în unele articole se vorbe?te de 45 de zile lucratoare, în alte articole doar de 30 de zile. Ar trebuie sa clarifica?i acest lucru, deoarece aceasta distinc?ie este foarte important: lucratoare sau calendaristice. Nu ar trebui sa fie loc de interpretari aici. 9. La adoptarea unor legi cu un astfel de impact, ar fi indicat ?i de ajutor sa fie consulta?i UNNPR, CSM, poate ?i ministerul justi?iei sa fie întrebat, ni?te speciali?ti în drept constitu?ional. Doar s-a scris în presa ca aceasta lege a facut obiectul unei excep?ii de neconstitu?ionalitate, însa o decizie, o motivare orice nu este de gasit, nici chiar pe site-ul CCR. Nu ?tiu daca legea în întregime a fost vizata sau doar anumite articole (care?), dar nu exista o decizie/o motivare, nimic public care sa poata fi citit/accesat.
Dreptul european încalcat de legea ?i normele na?ionale în discu?ie aici:
• Articolul 63 ?i urmatoarele din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene (TFUE) – principiul liberei circula?ii a capitalurilor • Articolul 49 din TFUE – libertatea de stabilire – Hotarârea Ospelt • Articolul 345 din TFUE – care prevede ca statele member pastreaza competen?a de a lua decizii în cee ace prive?te regimul proprieta?ii, dar sub rezerva respectarii cerin?elor impuse de dreptul EU – Cauza Konle • Articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale – dreptul de proprietate • Articolul 15 din Carta drepturilor fundamentale – libertatea de alegere a ocupa?iei • Articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale- libertatea de a desfa?ura o activitate comerciala, inclusive libertatea contractualaGo to top