Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 27 iunie 2016


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi16:00 18:00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada  27 – 30 iunie  2016.
2
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 22 iunie 2016, a unei iniţiative legislative:
             1.Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil.  (L203/11.04/2016)
3 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 – COM (2016) 194 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire – COM (2016) 196 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Revizuirea mecanismului de suspendare) – COM (2016) 290 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) - COM (2016) 273 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete - COM (2016) 285 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluţia realităţilor pieţei - COM (2016) 287 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea geoblocării şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE - COM (2016) 289 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri - COM (2016) 369 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind un sistem de inspecţii pentru operarea în condiţii de siguranţă a navelor de tip ro-ro ferry şi a navelor de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul statului portului şi de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului - COM (2016) 371 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de  modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre - COM (2016) 370 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  
4 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
                  1. Proiect de hotărâre privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene și coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European. - COM (2016) 114 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  
5 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă pentru reglementarea şi organizarea votului electronic.  (L195/04.04.2016)
6 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (b165/31.03.2016)
 2. Propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (b217/19.04.2016)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 262 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (b218/19.04.2016)
 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (b219/19.04.2016)
7 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative:
1. Proiectul de lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (b341/23.06.2016)
2.  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 465, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. (L353/13.06.2016)                                    
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (b213/18.04.2016)
4. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare     (b216/18.04.2016)
5. Propunerea legislativă privind statutul personalului feroviar (b222/19.04.2016)
6. Propunerea legislativă pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b223/19.04.2016)
7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr.165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (b225/19.04.2016)
8.     Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b228/19.04.2016)
9.     Propunerea legislativă privind numirea sau alegerea de către Camera Deputaţilor, Senatul sau Parlamentul României a unor persoane în funcţii de membri sau în funcţii de conducere ale unor autorităţi sau instituţii publice (b234/25.04.2016)
10.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (b235/25.04.2016
8 Proiect de hotărâre privind vacantarea unor mandate de senator.

II. Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L347/13.06.2016 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L350/13.06.2016 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015. - adoptat de Camera Deputaţilor procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L254/07.06.2016 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)

Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L138/22.02.2016 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic precum şi a Legii nr. 200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită:30.06.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+amendamente respinse)
Caracterul legii:organică
Respins
5 L397/27.06.2016
b350/24.06.2016
Proiectul de lege privind aderarea României la Centrul European pentru interdependenţă şi solidaritate mondială creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51 adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993. - adoptat de Camera Deputaţilor procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială
                       Comisia pentru politică externă
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
6 L667/14.12.2015 Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  organică
7 L245/03.05.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului.
(termen de adoptare tacită:14.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
8 L238/25.04.2016 Propunerea legislativă privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria.
(termen de adoptare tacită: 05.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
9 L260/07.06.2016 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol.
termen de adoptare tacită: 27.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
10 L213/11.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                      Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Respins
11 L249/03.05.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                      Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
12 L237/25.04.2016 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
(termen de adoptare tacită: 05.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
13 L218/11.04.2016 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru cultură si media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
14 L164/07.03.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                      Raport de admitere cu amendamente admise(+amendament respins)
Caracterul legii: organică
15 L185/04.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                      Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
16 L256/07.06.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 27.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
17 L338/07.06.2016 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
18 L198/04.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr. 217/2003 (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012).
(termen de adoptare tacită: 14.09.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
19 L322/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
20 L230/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
21 L208/11.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                      Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
22 L240/25.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian.
(termen de adoptare tacită: 05.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                      Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
23 L236/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 28.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia pentru mediu
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
24 L225/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                     Comisia pentru transporturi şi energie
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
25 L192/04.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea  administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului                  
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică

IV. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top