Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 02 octombrie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 12:00 15:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 14,00
ŞEDINŢA BIROURILOR PERMANENTE REUNITE ALE SENATULUI ŞI CAMEREI DEPUTAŢILOR 16:15


I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada 7 -12 octombrie 2019.

2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție. (b410/03.09.2019)

 

3 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 28, 29 și 30 septembrie 2019, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. (L272/03.06.2019)
 2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (L285/18.06.2019)
 3.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. (L290/18.06.2019)
 4.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului.  (L292/18.06.2019)                                                                               
 5. Propunerea legislativă pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor. (L295/18.06.2019)
 6.   Propunerea legislativă – Lege Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului. (L296/18.06.2019)
 7.   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. (L297/18.06.2019)  
 8.   Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie. (L298/18.06.2019)
 9.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (L300/18.06.2019)
 10. Propunerea legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă. (L301/18.06.2019)
 11. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.   (L302/18.06.2019)     
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. (L303/18.06.2019)
 13. Propunerea legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare. (L304/18.06.2019)
 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.   (L305/18.06.2019)
 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României. (L306/18.06.2019)
 16. Propunerea legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene. (L307/18.06.2019)   
 17. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"(L308/18.06.2019)                                                            
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea   nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal. (L309/18.06.2019)
 19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L312/18.06.2019)
 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. (L313/18.06.2019)                                        
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. (L314/18.06.2019)  
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.15 din    24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013. (L315/18.06.2019)
 23. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european. (L336/04.09.2019)                                                                        
 24. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006.   (L337/04.09.2019)
 25. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (L338/04.09.2019)                                            
 26. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice. (L340/04.09.2019)                                                                            
 27. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L341/04.09.2019)
 28. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (L342/04.09.2019)                                                             
 29. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României.  (L343/04.09.2019)
 30. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.  (L368/04.09.2019)                    


4 Numirea unui secretar general adjunct al Senatului.
 

5 Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Avizul Comisiei privind cererea Bosniei și Herțegovinei de aderare la Uniunea Europeană - COM (2019) 261 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind situația actuală a politicii comune în domeniul pescuitului și consultarea referitoare la posibilitățile de pescuit pentru 2020 - COM (2019) 274 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a Planului de acțiune împotriva dezinformării - JOIN (2019) 12 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE - COM (2019) 260 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com consultare_2.pdf
6 Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei  - COM (2019) 330 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) - COM (2019) 331 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com subsidiaritate_4.pdf

II.   Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L317/24.06.2019 Proiectul de lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.- prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 04.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L370/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice.
(termen de adoptare tacită: 02.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L326/01.07.2019 Proiectul de lege "LEGEA RESURSELOR HIDROMINERALE". - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 11.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

4 L346/04.09.2019 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

5 L357/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                           
                       Raport de admitere cu amendamente admise (a proiectului de lege privind respingerea ordonanței)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
6 L335/04.09.2019 Proiectul de lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii                
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
7 L419/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L386/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

9 L349/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

10 L352/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală                           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

11 L377/04.09.2019 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L363/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

13 L455/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

14 L465/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

15 L454/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

16 L445/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

17 L471/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

18 L466/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L458/04.09.2019 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român". - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

20 L381/04.09.2019 Propunerea legislativă privind cerinţele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari şi  construcţiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

21 L358/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L362/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
(termen de adoptare tacită:18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L367/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L376/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L347/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L364/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

27 L369/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei                          
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

28 L383/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L389/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

30 L390/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate".
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

31 L360/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

32 L356/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                          
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L401/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

34 L374/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

35 L476/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  - procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

36 L348/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

37 L354/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

38 L355/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

39 L359/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

40 L351/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

41 L366/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică                            
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

42 L431/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

43 L433/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

44 L434/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

45 L350/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

46 L361/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

47 L418/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

48 L438/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu".
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

49 L480/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

50 L404/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

51 L451/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

52 L432/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

53 L379/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                          
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

54 L391/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

55 L405/04.09.2019 Propunerea legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

56 L411/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

57 L430/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

58 L463/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din  28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

59 L464/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

60 L380/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

61 L475/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

62 L423/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

63 L462/04.09.2019 Propunerea legislativă privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

64 L388/04.09.2019 Propunerea legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilităţi şi Mediu la standarde europene" în judeţul Suceava.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

65 L397/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

66 L422/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

67 L460/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii:  ordinară

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L339/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  – reexaminare/02.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică     
 

2 L318/24.06.2019 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
04.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

3 L733/17.12.2018 Propunerea legislativă privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

4 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

5 L144/01.04.2019 Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). – adoptat tacit de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

6 L601/24.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.-  reexaminare/24.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.143/13.03.2019
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

7 L231/28.05.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene. - adoptat tacit  de Camera Deputaţilor                                                                                                         
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică 
 

8 L652/05.11.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/08.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică    
 

9 L142/26.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice.  – reexaminare/23.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145/13.03.2019) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Go to top