Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Actele adoptate de Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României în urma şedinţei din 8 decembrie 2015

Deoarece nu au fost prezente instituțiile invitate, punctele 1 și 2 ale Ordinii de Zi au fost amânate pentru următoarea ședință a Comisiei.
La punctul 3 de pe Ordinea de Zi, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 – L617/2015
Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1 19/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr.191 /2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii instanţelor române competente să emită certificatele care atestă caracterul executoriu al unei hotărâri în materie civilă şi comercială, atunci când aceasta urmează să fie executată în străinătate; stabilirii competenţei notarului public pentru eliberarea certificatului european de moştenitor; reglementării procedurii de emitere, rectificare, modificare sau retragere a certificatului care însoţeşte o hotărare cu privire la o măsură de protecţie; stabilirii instanţelor competente să se pronunţe cu privire la cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării unei hotărâri străine pronunţate în materia succesiunilor; stabilirii instanţelor competente să se pronunţe cu privire la cererile de refuz al recunoaşterii, cererile de constatate a absenţei motivelor de refuz al recunoaşterii în materie civilă şi comercială; stabilirii competenţei instanţei jurisdicţionale referitoare la cererile de adaptare a măsurii sau ordinului dispus printr-o hotărâre străină în materie civilă şi comercială etc.
În cadrul ședinței au participat dl Nicolae Popa, director general Uniunea Națională a Notarilor Publici și Andra Tănase, director adjunct Direcțea Juridică U.N.N.P.
Comisia pentru afaceri europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, cu amendamente admise care se regăsesc în anexa aferentă, parte integrată a avizului.
La punctul 4 de pe Ordinea de Zi, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege privind achizițiile sectoriale - L627/2015
La lucrările Comisiei din data de 8 decembrie a.c. au participat doamna Roxana Mînzatu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice și domnul Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România.
Prezentul proiect de act normativ urmăreşte reglementarea separată a achiziţiilor sectoriale, pentru a evita pe viitor orice interpretări şi dificultăţi în aplicarea cadrului legal de către entităţile contractante ce desfăşoară activităţi relevante.
Proiectul de lege reglementează achiziţiile sectoriale din România în vederea asigurării transpunerii prevederilor obligatorii ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94/243 din 28 martie 2014, denumită în continuare Directiva 2014/25/UE.
Principalele elemente de noutate vizate constau în:
- reglementarea procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale de către entităţile contractante, a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile reglementate de Directiva 2014/25/UE;
- prin normele metodologice de aplicare a proiectului de lege va fi reglementată procedura simplificată pentru atribuirea contractelor a căror valoare este mai mică decât pragurile reglementate de Directiva 2014/25/UE exclusiv pentru autoritătile contractante, restul entităţilor contractante (întreprinderi publice sau companii private care beneficiază de un drept special sau exclusiv) dispunând de libertate în alegerea acestor proceduri simplificate;
- pragurile sunt stabilite în lei conform Comunicării Comisiei privind valorile corespunzătoare pragurilor prevăzute în Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului; Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE au fost înlocuite de Directivele 2014/25/EU şi 2014/24/EU;
- sunt reglementate în mod clar activităţile relevante ce intră în domeniul de aplicare, respectiv: gaze şi energie termică, energie electrică, apă, servicii de transport, porturi şi aeroporturi, servicii poştale (faţă de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de poştă electronică, serviciile financiar-poştale, serviciile filatelice şi serviciile logistice) şi extracţia de petrol şi gaze şi prospectarea şi extracţia de cărbune sau alţi combustibili solizi (faţă de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, nu este inclusă exploatarea petrolului şi a gazelor naturale);
- se stipulează o clarificare în ceea ce priveşte faptul că entităţile contractante ce desfăşoară activităţi relevante sunt autorităţile contractante, întreprinderile publice şi companiile private care funcţionează în baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competentă;
- în ceea ce priveşte conflictul de interese, prevederile au în vedere exclusiv autorităţile contractante, iar nu şi întreprinderile publice sau companiile private; reglementarea flexibilă lasă posibilitatea companiilor private şi întreprinderilor publice de a decide la nivel intern care sunt regulile aplicabile în ceea ce priveşte prevenirea, identificarea şi remedierea în mod eficace a conflictelor de interese apărute în desfăşurarea procedurilor de atribuire:
- în plus, ofertantul aflat într-o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese poate prezenta autorităţilor contractante dovezi în sensul că aceasta nu există în mod concret:
- este reglementată o nouă procedură de atribuire, respectiv parteneriatul pentru inovare, utilizată de entitatea contractantă atunci când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment, utilizându-se în mod exclusiv criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ;
- entităţile contractante sunt încurajate să negocieze cu operatorii economici termenii contractuali, având posibilitatea de a realiza achiziţii sectoriale care să corespundă nevoilor lor;
- este reglementat un regim special de achiziţionare a serviciilor sociale şi a altor categorii de servicii specifice enumerate limitativ în anexa proiectului de lege;
- este reglementat faptul că entitatea contractantă atribuie contractul sectorial ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, identificarea realizându-se pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut", „costul cel mai scăzut" sau „cel mai bun raport calitate-preţ", astfel încât entităţile contractante sunt încurajate să ia în considerare şi alţi factori, iar nu exclusiv preţul;
- criteriul „preţul cel mai scăzut" nu va fi utilizat în cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale şi care prezintă un grad de cornplexitate ridicat, ci doar criteriul „cel mai bun raport calitate-preţ";
- este încurajată utilizarea achiziţiilor centralizate având ca efect simplificarea procesului de atribuire, reducerea costurilor de tranzacţionare, profesionalizarea procesului de atribuire a contractelor sectoriale, în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice; înfiinţarea de unităţi de achizitii centralizate de către autorităţile contractante se va realiza prin hotărâre a Guvernului, restul entităţilor contractante având posibilitatea de a organiza activităţi de achiziţii centralizate după reguli proprii,
- în ceea ce priveşte acordul-cadru, reglementarea este mult mai flexibilă, fiind stabilite numai reguli de principiu, durata fiind de 8 ani;
- este reglementată posibilitatea ca în vederea participării la o procedură de atribuire ofertanţii să depună iniţial un document unic european în format electronic (DUAE), urmând ca numai ofertantului clasat pe primul loc să ii fie solicitate documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor cuprinse în DUAE;
- este reglementată posibilitatea ca entităţile contractante să se consulte în mod transparent şi util cu piaţa în vederea obţinerii unui răspuns cu privire la evoluţiile cu caracter tehnic şi financiar din domeniul achiziţiei sectoriale pentru care se intenţionează aplicarea unei proceduri publice competitive şi transparente;
- în ceea ce priveşte criteriile de calificare şi selecţie, acestea sunt reglementate exclusiv pentru autorităţile contractante, restul entităţilor contractante (altele decât autorităţile contractante) pot stabili la nivel intern norme şi criterii obiective pentru selectarea ofertanţilor/candidaţilor;
- este reglementată posibilitatea ca o entitate contractantă să efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, la solicitarea subcontractanţilor respectivi;
- este reglementată posibilitatea de a înlocui subcontractanţii propuşi, în cazul în care entitatea contractantă se constată existenţa vreunui caz de excludere,
- sunt reglementate condiţiile în care un contract sectorial poate fi modificat pe durata executării acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire;
- sunt reglementate expres cazurile care conduc la denunţarea unilaterală a unui contract sectorial de către entităţile contractante;
- obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire, cu respectarea unei perioade tranzitorii (aprilie 2017 - unităţile de achiziţii centralizate; octombrie 2018 — restul entităţilor contractante).
  În şedinţa Comisiei din data de 8 decembrie a.c., membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au analizat proiectul de lege şi au decis cu unanimitate de voturi adoptarea unui aviz favorabil, fără amendamente.
La punctul 5 de pe Ordinea de Zi, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege privind achizițiile publice - L628/2015
La lucrările Comisiei din data de 8 decembrie a.c. au participat doamna Roxana Mînzatu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice și domnul Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare achizițiile publice în vederea asigurării transpunerii parțiale a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 94 din 28.03.2014.
Proiectul de lege consacră următoarele aspecte care reprezintă prevederi noi:
- domeniul de aplicare este stabilit pentru conceperea achizițiilor publice, cu reglementarea procedurilor de atribuire a contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile reglementate de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în acord cu prevederile acesteia, urmând ca prin normele metodologice ale proiectului de lege să fie reglementate procedurile simplificate pentru atribuirea contractelor a căror valoare este mai mică decât pragurile consacrate prin actul comunitar,
- este reglementată posibilitatea ca autorităţile contractante să se consulte în mod transparent şi util cu piaţa în vederea obţinerii unui răspuns cu privire la evoluţiile cu caracter tehnic şi financiar din domeniul achiziţiei publice pentru care se intenţionează aplicarea unei proceduri publice competitive şi transparente,
- pragurile sunt stabilite în lei conform Comunicării Comisiei privind valorile corespunzătoare pragurilor prevăzute în Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului; Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE au fost înlocuite de Directivele 2014/251EU şi 2014/24/EU.
- duratele minime ale procedurilor de atribuire vor fi mai scurte decât cele reglementate prin legislaţia actuală,
- este reglementat că autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,
- identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic se realizează pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut” sau criteriului „costul cel mai scăzut" care are la bază costurile pe durata de viaţă a obiectului achiziţiei publice sau criteriului „cel mai bun raport calitate-preț care are la bază aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, astfel încât autorităţile contractante sunt încurajate să ia în considerare şi alți factori, iar nu exclusiv preţul,
- criteriul "preţul cel mai scăzut" nu va fi utilizat în cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale şi care prezintă un grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul "cel mai bun raport calitate-preţ",
- este reglementată obligaţia autorităţilor contractante de a motiva decizia de a nu lotiza un contract de achiziţie publică, în cazul în care aleg să nu recurgă la împărţirea acestuia pe loturi, în scopul încurajării participării cât mai vaste a întreprinderilor mici şi mijlocii, la procedurile publice de atribuire,
- este reglementată posibilitatea de a limita numărul de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant, astfel încât decizia de atribuire să prezinte avantaje pentru autoritatea contractantă, fiind încurajată atribuirea unor contracte de o valoare mai mică mai multor ofertanţi, comparativ cu atribuirea contractului către un singur ofertant,
- sunt reglementate ca fiind obligatorii, inclusiv cazurile de excludere reglementate prin Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE ca fiind facultative,
- autorităţile contractante sunt încurajate să negocieze cu operatorii economici termenii contractuali, având posibilitatea de a realiza achiziţii care să corespundă nevoilor lor,
- este încurajată utilizarea achizițiilor centralizate având ca efect simplificarea procesului de atribuire, reducerea costurilor de tranzacţionare, profesionalizarea procesului de atribuire a achiziţiilor publice, în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice,
- este reglementată posibilitatea ca în vederea participării la o procedură publică de atribuire, ofertanţii să depună iniţial un document unic european în format electronic (DEAU), urmând ca numai ofertantului clasat pe primul loc să îi fie solicitate documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor cuprinse în documentele achiziției,
- este reglementată posibilitatea utilizării unor liste oficiale de operatori economici agreaţi în scopul participării la procedurile de atribuire,
- este reglementat un regim special de achiziţionare a serviciilor sociale şi a altor categorii de servicii enumerate limitativ,
- este reglementată posibilitatea ca o autoritate contractantă să efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant, la solicitarea subcontractanţilor propuşi,
 - este reglementată posibilitatea de a înlocui subcontractanţii propuşi, în cazul în care se constată existenţa vreunui caz de excludere,
- sunt reglementate condiţiile în care un contract de achiziţie publică poate fi modificat pe durata executării acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,
- sunt reglementate condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru ca modificarea unui contract să fie calificată ca fiind substanţială,
- sunt reglementate expres cazurile care conduc la denunţarea unui contract de achiziţie publică de către autorităţile contractante.
            În şedinţa Comisiei din data de 8 decembrie a.c., membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au analizat proiectul de lege şi au decis cu unanimitate de voturi adoptarea unui aviz favorabil, fără amendamente.


Go to top