Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Actele adoptate de Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României în urma şedinţei din 17 februarie 2015

În data de 17 februarie 2015 a avut loc şedinţa Comisiei pentru Afaceri Europene la care au participat doamna senator Anca BOAGIU Președinte, doamna senator Mihaela POPA Vicepreşedinte, domnul senator Haralambie VOCHIŢOIU Secretar, doamna senator Gabriela CREŢU membru, domnul senator Titus CORLĂŢEAN membru, domnul senator DOBRA Dorin-Mircea membru, domnul senator MOTOC Octavian membru, domnul senator Cristian-Dănuţ MIHAI membru, domnul senator Rogojan Mihai-Ciprian membru, domnul senator Eugen Orlando Teodorovici membru. Lucrările comisiei au fost conduse de către doamna senator Anca Boagiu, Preşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene.
Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de zi:
1. Prevederile Analizei Anuale a Creşterii şi modul în care vor fi considerate în contextul Semestrului European şi Programul Naţional de Reformă.
2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului – L3/2015
Aviz: Comisia pentru Afaceri Europene  (termen: 18.02.2015)
Raport: Comisia economică, industrii şi servicii (24/02/2015)
 3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor mãsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale – L5/2015
Aviz: Comisia pentru Afaceri Europene  (termen: 18.02.2015)
Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (24/02/2015)
            Comisia pentru transporturi şi energie (24/02/2015)
 4. COM 910(2014) final - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015
Raport: Comisia pentru Afaceri Europene  (termen: 19.02.2015)
5. Informare cu privire la dezbaterea organizată de Comisiei pentru Afaceri Europene la iniţiativa dnei. senator Gabriela Crețu, privind „Evaluarea eficacităţii politicilor pentru cetăţenii români de etnie rromă. Perspective europene şi naţionale”, care va fi organizată de Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului,  în data de 18 februarie 2015, de la ora 13.00 - la ora 17.45, Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu.
 
La punctul 1 de pe Ordinea de Zi au fost supuse analizei prevederile Analizei Anuale a Creşterii şi modul în care vor fi considerate în contextul Semestrului European şi Programul Naţional de Reformă.
Măsurile identificate de COM pentru reformarea Semestrului European şi care vor fi puse în practică începând din acest an se referă la simplificarea procesului (prin elaborarea unui singur document analitic pentru fiecare stat membru, care va fi publicată în martie 2015 şi care va fundamenta atât recomandările specifice de ţară, cât şi Raportul privind mecanismul de alertă) şi întărirea caracterului multilateral al Semestrului european (simplificarea procesului va oferi mai mult timp pentru analizarea şi dezbaterea, atât la nivel naţional, cât şi în cadrul diferitelor formaţiuni ale Consiliului, a evaluării realizate de COM). De asemenea, COM a lansat un proces de reflecţie cu privire la simplificarea cerinţelor de raportare adresate statelor membre, astfel încât acestea să fie mai bine proporţionate şi să aducă o valoare adăugată mai mare, iar PNR să fie mai concentrate, pentru a transmite un mesaj şi un angajament politic mai clar.
Calendarul etapelor principale ale Semestrului European 2015
-          februarie-martie: discutarea AAC în principalele formaţiuni ale Consiliului UE (ex. ECOFIN, COMPET, EPSCO etc.);
-          martie: publicarea de către COM a evaluărilor economice ale SM (inclusiv, dacă este cazul, a bilanţurilor aprofundate realizate în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice);
-          19-20 martie: Consiliul European de primăvară;
-          15 aprilie 2015: transmiterea la COM a PNR şi a PS/C;
-          a doua jumătate a lunii mai: prezentarea Recomandărilor Specifice de Ţară (RST) de către COM;
-          25-26 iunie: andosarea RST de către Consiliul European de vară;
-          14 iulie: adoptarea formală de către ECOFIN a RST integrate.
Pentru anul 2015, COM recomandă trei priorităţi majore de acţiune:
        stimularea investiţiilor prin lansarea unei iniţiative de deblocare a investiţiilor în domenii-cheie precum: infrastructura, educaţia, cercetarea şi inovarea, energia şi dezvoltarea IMM-urilor (Planul de investiţii pentru Europa).
        un angajament reînnoit privind implementarea reformelor structurale; reformele trebuie continuate pentru a crea unui mediu favorabil creşterii economice şi investiţiilor, pentru a ieşi din îndatorare şi pentru a stimula crearea de locuri de muncă. În mod deosebit, reformele structurale ce vizează îmbunătăţirea eficienţei în sectoare cum sunt: serviciile, energia, telecomunicaţiile şi economia digitală sunt de natură să creeze noi oportunităţi pentru creştere şi ocupare.
        garantarea responsabilităţii fiscale: statele membre trebuie să asigure, în continuare, controlul deficitelor şi al gradului de îndatorare. În plus, calitatea finanţelor publice trebuie sporită prin îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor şi prioritizarea investiţiilor productive în cheltuielile guvernamentale, prin crearea unui sistem de impozitare mai echitabil şi mai eficient şi prin combaterea fraudei şi evaziunii fiscale.    
PNR 2015 rămâne articulat în jurul a câtorva capitole mari (abordate şi în PNR 2014), ce vizează, îndeosebi, aspecte legate de scenariul macroeconomic, punerea în aplicare a RST, evoluţii şi măsuri noi în îndeplinirea obiectivelor naţionale Europa 2020, cu accent pe ocuparea forţei de muncă, CDI, mediu şi schimbări climatice, surse regenerabile de energie, eficienţa energetică, educaţie, incluziune socială. Capitolele de final sunt dedicate măsurilor suplimentare de reformă (inclusiv cele care reflectă priorităţile Analizei Anuale a Creşterii 2015) şi utilizării fondurilor europene, respectiv aspectelor instituţionale, inclusiv implicarea părţilor interesate.
 
La punctul 2 de pe Ordinea de Zi a fost supus analizei proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului – L3/2015
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, a Legii nr.31/1990 privind societăţile, a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, autorizarea funcţionării persoanelor juridice, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. 
Intervenţiile legislative vizează transpunerea legislativă a Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului si a Directivelor 2005/56/CE şi 2009/101/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte interconectarea registrelor centrale ale comerţului şi ale societăţilor.
Principalele elemente de noutate aduse de Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2012 constau în:
-          Interconectarea registrelor comerţului din statele membre.
-          Comunicarea între registrele comerţului din statele membre prin intermediul sistemului de interconectare.
-          Acordarea identificatorului unic pentru societăţi la nivelul Uniunii Europene.
-          Asigurarea de informaţii cu titlu gratuit.
Transpunerea Directivei are următoarele implicații principale asupra registrului comerţului:
-          instituirea platformei centrale europene;
-          instituirea sistemului de interconectare a registrelor format din registrele statelor membre, platforma şi portalul e-Justice;
-          documentele şi informaţiile înregistrate în registrul comerţului se pun la dispoziţia publicului prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului;
-          societăţile trebuie să aibă un identificator unic care să includă cel puţin elemente de identificare a statului membru al registrului, registrul naţional de origine şi numărul societăţii din registru;
-          registrul trebuie să pună la dispoziţie, prin sistemul de interconectare a registrelor, informaţiile privind deschiderea şi încetarea oricărei proceduri de lichidare sau de insolvenţă a societăţilor şi cele privind radierea din registrul comerţului;
-          trebuie să se stabilească modalităţile prin care se face publică realizarea fuziunii transfrontaliere în registrul public la care societăţile trebuie să îşi depună documentele;
-          trebuie să se furnizeze informaţii din registrul comerţului pentru a fi publicate pe portalul european e-Justice;
-          trebuie asigurate cu titlul gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, informaţiile referitoare la denumirea şi forma juridică a societăţilor, sediul social al societăţilor şi statul membru în care sunt înmatriculate şi numărul de înmatriculare al societăţilor.
În cadrul ședinței, Oficiul Național al Registrului Comerțului a fost reprezentat de doamna Silvia Claudia Călin Mihalcea, director general, Valentina Burdescu, director BPI, Bogdan Burdescu, director contencios.
În şedinţa din data de 17.02.2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte aviz favorabil fără amendamente.
 
La punctul 3 de pe Ordinea de Zi a fost supus analizei proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor mãsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale – L5/2015
În urma negocierilor purtate cu Comisia Europeana, Guvernul României, prin prezentul Proiect de lege, reglementează preluarea actualei Autorităţi de Management pentru POS Mediu şi a actualei Autorităţi de Management pentru POS Transport în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Astfel, în opinia Guvernului României, se vor atinge următoarele obiective:
1. Se asigură o abordare şi o practică unitară în gestionarea fondurilor alocate, precum şi creşterea substanţială a nivelului de utilizare a fondurilor europene (concluzie rezultată în urma efectelor generate de coordonarea celor două POS Mediu şi POS Transport de către Ministerul Fondurilor Europene în intervalul 2013-2014.
2. Se răspunde la preocuparea Comisiei Europene privind menţinerea expertizei acumulate în actuala perioadă de programare (2013-2014)
3. Se asigură implementarea Programului Operational Infrastructura Mare pentru 2014-2020 care se adresează nevoilor de investiţii pentru sectoarele de mediu, transport şi energie, în condiţii de acreditare obţinute deja pentu autorităţile de management din POS Mediu şi POS Transport
4. Se pot evita sincopele şi riscurile înregistrate în cursul anului 2014, în pregatirea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.
La dezbaterea proiectului de lege a participat domnul ministru Eugen Orlando Teodorovici.
Membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au hotărât, cu un număr de 5 voturi pentru, 2 abţineri şi un vot împotrivă să adopte un 1 amendament.
În şedinţa din data de 17.02.2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte aviz favorabil cu 1 amendament.
 
La punctul 4 de pe Ordinea de Zi a avut loc o ultimă consultare pe COM 910(2014) final - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015
 
La punctul 5 de pe Ordinea de Zi a avut loc o informare cu privire la dezbaterea organizată de Comisiei pentru Afaceri Europene la iniţiativa doamnei senator Gabriela Crețu privind „Evaluarea eficacităţii politicilor pentru cetăţenii români de etnie rromă. Perspective europene şi naţionale”, care va fi organizată de Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului,  în data de 18 februarie 2015, de la ora 13.00 - la ora 17.45, Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Go to top