Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Actele adoptate de Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României în urma şedinţei din 7 septembrie 2015

În data de 7 septembrie 2015 a avut loc şedinţa Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României, cu următoarea Ordine de zi.
1. Proiect de lege privind schemele de garantare a depozitelor – L359/2015
2. Proiect de lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare – L360/2015
 
La primul punct de pe Ordinea de Zi a fost analizat proiectul de lege privind schemele de garantare a depozitelor - L359/2015. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi funcţionarea schemelor de garantare a depozitelor, ca scheme oficial recunoscute pe teritoriul României în scopul garantării depozitelor, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene. Astfel, se reglementează printre altele, recunoaşterea a două regimuri de administrare a schemelor de garantare a depozitelor, respectiv public şi privat, posibilitatea fuzionării schemelor aflate pe teritoriul naţional cu cele din statele membre, procedura de recunoaştere oficială a unei scheme de garantare a depozitelor de către BNR şi impunerea unui sistem explicit de supraveghere pe baze continue, introducerea unui mecanism de întrajutorare între acestea, lărgirea sferei de produse şi de deponenţi. 
În contextul realizării Pieţei Interne a UE, în prezent, cadrul legal european în materia schemelor de garantare a depozitelor este asigurat de Directiva nr.2014/49/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor, a cărei adoptare concretizează la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, eforturile depuse în direcţia reformării, cu necesitate, şi într-o manieră substanţială, a Directivei nr.94/19/CE şi pe care de altfel, o şi înlocuieşte, în contextul libertăţii de stabilire al libertăţii de a presta servicii financiare în domeniul instituţiilor de credit, sporind totodată, stabilitatea sistemului bancar şi protecţia deponenţilor. 
Asigurarea transpunerii prevederilor Directivei nr.2014/49/UE vizează printre altele: recunoaşterea a două regimuri de administrare a schemelor de garantare, public sau privat; reglementarea dreptului sistemelor instituţionale de protecţie al schemelor contractuale de garantare, respectiv scheme cu administrare privată, de a beneficia de recunoaştere oficială; reglementarea procedurii recunoaşterii oficiale a unei scheme de garantare a depozitelor administrată privat, de către Banca Naţională a României (BNR), desemnată ca autoritate cu competenţe de supraveghere; introducerea posibilității fuzionării schemelor de garantare a depozitelor din diferite state membre sau a creării unor scheme transfrontaliere; instituirea obligaţiei SGD de a participa la finanţarea măsurilor de rezoluţie aplicabile instituţiilor de credit membre, în situaţia în care măsurile de rezoluţie asigură continuitatea accesului deponenţilor la depozite; reglementarea mecanismului de întrajutorare între SGD-uri din diferite state membre, ca mecanism alternativ de accesare rapidă de către acestea a resurselor necesare compensaţiilor, prin împrumuturi de la alte SGD—uri; reducerea termenului de plată a compensaţiilor către deponenţi de la 20 la 7 zile lucrătoare; lărgirea sferei de produse de deponenţi care beneficiază de garantare; introducerea unui nivel ţintă al resurselor financiare, uniform, pentru toate schemele de garantare a depozitelor din UE, care să asigure un grad de protecţie similar pentru toţi deponenţii din statele membre, respectiv un minim de 0, 8% din depozitele acoperite de SGD; impunerea de cerinţe adecvate în vederea asigurării unui cadru de conducere, administrare şi control intern etc. Totodată, dispozițiile legii se vor aplica şi Fondului de garantare a depozitelor bancare, cu excepţia acelor dispoziţii cu caracter special, ce instituie obligaţii, precum cele referitoare la administratorul unui SGD, la organizarea conducerea contabilităţii, la obligaţia de a transmite BNR raportul de activitate şi opinia auditorului extern, respectiv, concluziile simulărilor de criză efectuate cu privire la capacitatea propriilor sisteme de a asigura îndeplinirea obiectivelor asumate, integrate normelor legale privind funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor bancare, asimilate unor prevederi speciale. 
În şedinţa Comisiei din data de 7 septembrie 2015, membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au analizat proiectul de lege şi au decis cu majoritate de voturi adoptarea unui aviz favorabil, fără amendamente.

La punctual 2 de pe Ordinea de Zi a fost analizat proiectul de lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare – L360/2015
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor bancare, persoană juridică de interes public, în scopul transpunerii în legislaţia internă a Directivei 2014/49/UE. 
În contextul realizării Pieţei Interne a Uniunii Europene, cadrul legal european în materia schemelor de garantare a depozitelor este asigurat de Directiva nr.2014/49/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor, a cărei adoptare concretizează la nivelul instituţiilor UE, eforturile depuse în direcţia reformării, cu necesitate, şi manieră substanţială, a Directivei nr.94/19/CE şi pe care de altfel, o şi înlocuieşte, în contextul libertăţii de stabilire şi al libertăţii de a presta servicii financiare în domeniul instituţiilor de credit, sporind totodată stabilitatea sistemului bancar şi protecţia deponenţilor. 
În acest sens, proiectul de lege îşi propune ca Fondul de garantare a depozitelor bancare să continue să deţină funcţia de schemă de garantare a depozitelor, de administrator al fondului de rezoluţie bancară, precum şi de acţionare la o instituţie de credit-punte.  Câteva dintre măsuri principale prevăzute: 
- implementarea unui mecanism de conducere şi control care să asigure separarea atribuţiilor de conducere de cele de control; 
- stabilirea componenţei specifice a Consiliului de supraveghere incluzând reprezentanţi atât ai BNR, cât şi ai Ministerului de Finanţe; 
- reglementarea statutului membrilor Comitetului Director, dar şi a componenţei sale, pe bază de mandat şi nu în calitate de salariaţi; 
- înăsprirea rigorilor aplicabile auditorului extern al Fondului de garantare; 
- îmbunătăţirea mecanismului de control al activităţii Fondului în ceea ce priveşte procesul decizional, prin obţinerea aprobării BNR.
În şedinţa Comisiei din data de 7 septembrie 2015, membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au analizat proiectul de lege şi au decis cu majoritate de voturi adoptarea unui aviz favorabil, fără amendamente.
 


Go to top