Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
Constituire 
Comisiile Senatului sunt structuri interne de lucru constituite pentru examinarea, avizarea şi pregătirea proiectelor de lege în vederea dezbaterii în plenul Senatului, precum şi pentru realizarea funcţiei de control parlamentar.
 
Componenţa comisiilor se stabileşte potrivit configuraţiei politice a Senatului rezultate din constituirea iniţială a grupurilor parlamentare sau prin negocieri între reprezentanţii grupurilor parlamentare. Toţi senatorii, cu excepţia preşedintelui Senatului, sunt obligaţi să facă parte din cel puţin o comisie permanentă. Un senator nu poate face parte din mai mult de două comisii permanente, cu excepţia Comisiei pentru regulament.
                    
Fiecare comisie îşi alege un birou, ca organ de conducere, format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. Comisiile îşi adoptă propriul lor regulament de organizare şi funcţionare, care se supune aprobării Biroului permanent şi se revizuieşte ori de câte ori este necesar. În cadrul Senatului funcţionează comisii permanente, comisii de anchetă, comisii speciale, inclusiv comisii paritare de mediere, sau comisii comune cu Camera Deputaţilor.
 
Atribuţii şi funcţionare
 
Biroul fiecărei comisii întocmeşte şi supune votului comisiei propuneri privind ordinea de zi a fiecărei şedinţe, atribuţiile ce revin fiecărui senator în cadrul comisiei, constituirea de subcomisii, precum şi sarcinile şi competenţa acestora, organizarea de şedinţe, de consultări sau audieri pe diverse teme din domeniul de activitate a comisiei, precum şi alte măsuri ce interesează bunul mers al activităţilor comisiei.
 
Preşedintele comisiei asigură reprezentarea comisiei în raporturile cu Biroul permanent şi cu celelalte comisii, conduce şedinţele comisiei, invită persoane din afara comisiei să participe la lucrările acesteia, are acces sau poate desemna un reprezentant al comisiei la şedinţele altor comisii care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce, semnează rapoartele şi celelalte acte elaborate de comisie şi îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de regulamentul comisiei sau stabilite prin votul majorităţii membrilor acesteia.
 
Vicepreşedintele îndeplineşte, în lipsa sau la cererea preşedintelui, atribuţiile acestuia, precum şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul comisiei sau stabilite prin votul comisiei.
 
Secretarul comisiei ţine evidenţa prezenţei senatorilor la şedinţe, urmăreşte primirea avizelor de la celelalte comisii permanente şi a punctului de vedere al Guvernului, asigură redactarea tuturor actelor comisiei, numără voturile exprimate în şedinţele comisiei, urmăreşte întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor, contrasemnează toate actele comisiei şi îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de regulamentul comisiei sau stabilite prin votul acesteia.
 
Convocarea şedinţelor comisiei se face, potrivit programului de lucru al Senatului, de preşedintele acesteia sau, în lipsa sa, de vicepreşedintele care îl înlocuieşte, pe baza hotărârii biroului comisiei. Şedinţele comisiilor pot avea loc în acelaşi timp cu cele ale plenului, numai cu aprobarea Senatului. În afara programului de lucru, comisiile pot fi convocate şi pot ţine şedinţe cu aprobarea sau din dispoziţia Biroului permanent.
 
Comisiile pot adopta avize şi rapoarte numai în prezenţa majorităţii membrilor. Avizele şi rapoartele comisiilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul în comisie este deschis. La propunerea  oricărui membru, comisia poate decide prin vot ca anumite avize şi rapoarte să fie supuse votului secret.
                      
La şedinţele comisiilor pot participa şi senatori din alte comisii sau deputaţi care au legătură cu materialele aflate in dezbatere, fără a avea drept de vot.
                    
Membrii Guvernului sau reprezentanţii mandataţi ai acestora au acces la lucrările comisiilor. În cazul în care comisiile solicită participarea la lucrările lor a unor membri ai Guvernului sau a conducătorilor unor instituţii publice, prezenţa acestora este obligatorie. În cazul propunerilor legislative, la dezbateri în comisii sunt invitaţi iniţiatorii.
Go to top