Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B205 / 2017 23-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzarii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
  Nu sunt opinii trimise
  2 B207 / 2017 23-07-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
  Nu sunt opinii trimise
  3 B208 / 2017 23-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor
  Nu sunt opinii trimise
  4 B212 / 2017 28-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991
  Nu sunt opinii trimise
  5 B214 / 2017 28-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011
  Nu sunt opinii trimise
  6 B215 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 şi modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B217 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  8 B218 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba
  Nu sunt opinii trimise
  9 B221 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  10 B223 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Nu sunt opinii trimise
  11 B225 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015
  Nu sunt opinii trimise
  12 B229 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  13 B231 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice
  Nu sunt opinii trimise
  14 B233 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor
  Nu sunt opinii trimise
  15 B235 / 2017 29-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
  Nu sunt opinii trimise
  16 B242 / 2017 05-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  17 B245 / 2017 06-08-2017 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie “Construire Spital Clinic de Urgenţă” în Municipiul Braşov
  Nu sunt opinii trimise
  18 B249 / 2017 06-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
  Nu sunt opinii trimise
  19 B257 / 2017 12-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Nu sunt opinii trimise
  20 B258 / 2017 12-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  21 B263 / 2017 13-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
  Nu sunt opinii trimise
  22 B265 / 2017 13-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
  Nu sunt opinii trimise
  23 B266 / 2017 13-08-2017 Propunere legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor
  Nu sunt opinii trimise
  24 B267 / 2017 13-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr.564/2001
  Nu sunt opinii trimise
  25 B269 / 2017 13-08-2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  26 B277 / 2017 19-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
  Nu sunt opinii trimise
  27 B278 / 2017 19-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
  Nu sunt opinii trimise
  28 B279 / 2017 19-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
  Nu sunt opinii trimise
  29 B280 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  30 B281 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  31 B283 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  32 B287 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  33 B290 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin (5) al art 65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  34 B291 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  35 B292 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea
  Nu sunt opinii trimise
  36 B294 / 2017 20-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
  Nu sunt opinii trimise
  37 B295 / 2017 25-08-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  38 B300 / 2017 26-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  39 B301 / 2017 26-08-2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  40 B302 / 2017 26-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
  Nu sunt opinii trimise
  41 B305 / 2017 27-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  42 B306 / 2017 27-08-2017 Propunere legislativă - LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE
  Opinii trimise (1)
  43 B308 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  44 B309 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  Nu sunt opinii trimise
  45 B310 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
  Nu sunt opinii trimise
  46 B315 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  Opinii trimise (1)
  47 B316 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
  Nu sunt opinii trimise
  48 B317 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
  Nu sunt opinii trimise
  49 B318 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*)
  Nu sunt opinii trimise
  50 B319 / 2017 28-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  51 B320 / 2017 29-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
  Nu sunt opinii trimise
  52 B321 / 2017 29-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
  Nu sunt opinii trimise
  53 B322 / 2017 29-08-2017 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
  Nu sunt opinii trimise
  54 B332 / 2017 11-09-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  55 B333 / 2017 11-09-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  56 B337 / 2017 16-09-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise